• Makalalar
  • COVID-19
  • TÄSIRLILIK BILEN NETIJELILIGI GARYŞDYRMALY DÄL

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÄSIRLILIK BILEN NETIJELILIGI GARYŞDYRMALY DÄL

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)

tasirlilik we netijelilikTäsirlilik bilen netijeliligiň tapawudy näme?

Täsirlilik (iňlisçe: efficacy) – bu waksinanyň BERK gözegçilikde saklanýan barlag döwründe görkezýän peýdalylyk derejesidir. Bu ýagdaýda hemme zat ýerbe-ýer bolup geçýär.

Netijelilik (iňlisçe: effectiveness) – bu waksinanyň hakyky durmuşda ulanylanda görkezýän üstünlik derejesidir. Bu ýagdaýda ençeme ýalňyşlyklar bolup geçip bilýär.

Meselem: Pfizer aslyýetinde COVID-19 üçin çykaran waksinasynyň täsirliligi barada habar berdi, netijeliligi barada däl. Çünki waksina heniz hem kliniki barlaglaryň 3-nji tapgyryndady. Eger bu waksina adamlarda ulanylmaga rugsat berilse, onda onuň 90% netijeli bolmazlygy gaty ahmal (sebäbi hakyky durmuşda garaşylmadyk zatlar köp bolup geçýär).

Jemläp aýtsak: adatça netijelilik täsirlilikden pes bolýar.

Bir ýyl dümew waksinasy kliniki barlaglarda 58% täsirlilik görkezdi, emma hakyky durmuşda ulanylyp başlananda, onuň diňe 52% netije berýändigi aýan boldy.

Pfizer waksinasy barada hem entek has köp maglumat ýygnamaly. Soňra, jemgyýetçilik saglyk hünärmenleri ony dürli ýerlere nädip ýaýratmak barada maslahatlaşmaly. Pfizer habarlaryndan ugur alsak, häzirlikçe ähli zat dogry ýoldan barýar.

  • 743 gezek okalan