• Makalalar
  • COVID-19
  • TÜRKMENISTANDAKY COVID-19 WAKSINALARY (TÄZELENEN)

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

TÜRKMENISTANDAKY COVID-19 WAKSINALARY (TÄZELENEN)

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.43 (7 Ses)

T da Covid waksinalary

ADY ÝURDY KLINIKI SYNAGLARDAN GEÇENMI? TÄSIRLILIK DEREJESI DELTA ŞTAMYNA
GARŞY TÄSIRLILIK DEREJESI
BSGG TARAPYNDAN TASSYKLANANMY?
Sputnik V (Gamaleýa) Russiýa 3-nji tapgyr dowam edýär 91.6% 83% Ýok
EpiVacCorona (Wektor) Russiýa 3-nji tapgyr dowam edýär Näbelli Näbelli Ýok
CoviVac (Çumakow) Russiýa 1-2-nji tapgyrlar dowam edýär Näbelli Näbelli Ýok
Biowak (Sinopharm) Hytaý 3-nji tapgyr dowam edýär 79.34% 59% Hawa
CoronaVac (Sinovac) Hytaý 3-nji tapgyr dowam edýär 50.39%83.5% 59% Hawa
AstraZeneca Beýik Britaniýa – Şwesiýa 3-nji tapgyr dowam edýär 76% 67% Hawa
Çeşme: New York Times Coronavirus Vaccine Tracker we Arzuw News

Sputnik V – waksinany satýan Russiýanyň maýa goýum gaznasynyň başlygy Kirill Dimitriýewiň bellemegine görä, waksinanyň BSGG tarapyndan tassyklanmagyna şu ýylyň sentýabr-oktýabr aýlarynda garaşylýar.

EpiVacCorona we CoviVac – Russiýanyň beýleki 2 waksinasynyň BSGG tarapyndan tassyklanma prosesi hakynda  hiç hili maglumat berilmeýär, emma rus hökümeti öz çykaran waksinalarynyň üçüsini hem tassyklady.

CoronaVacLancet žurnalynda 28-nji iýunda çap edilen maglumatlara görä, 3-17 ýaş aralygyndaky çagalarda CoronaVac waksinasynyň kliniki barlaglary geçirildi we barlaglaryň 1 we 2-nji etalarynyň deslapky netijeleri çap edildi. Netijelere görä, bu waksina çagalar üçin howpsuz, ýöne waksinanyň netijelilik derejesi barada entek maglumatlar aýan edilmedi.

Biowak – Birleşen Arab Emirlikleri Hytaýyň Sinopharm waksinasynynyň 3-17 ýaşly çagalara ýetirýän täsirini öwrenmek we barlamak üçin kliniki synaglara başlady.

  • 1854 gezek okalan