• Makalalar
  • COVID-19
  • GÜNDOGAR ÝEWROPALYLARYŇ WAKSINA BOLAN ÝAÝDANJAŇLYGY

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÜNDOGAR ÝEWROPALYLARYŇ WAKSINA BOLAN ÝAÝDANJAŇLYGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

waksina yaydanjanlygyUkrainada, Russiýada we Gündogar Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda COVID-19 waksinalary agdyklyk etse-de, waksina bolan ynam pes.

Hatda, Ukrainanyň käbir ýerlerinde saglyk işgärleri hem waksina almaga ikirjiňlenýärler. Odesanyň golaýynda, Belýaýewkadaky hassahananyň işgärleriniň 30%-iniň waksina almakdan gaça durýandygyny hassahananyň operasiýa bölüminiň müdiri aýdýar.

↪ Häzirki wagtda, operasiýa bölümi diňe koronawirusly näsaglary bejerýär. Bölümiň 52 ornunyň hemmesi diýen ýaly doly, derman we kislorod ýetmezçilik edýär. Hassahananyň işgärleri bolsa işden çykýarlar.

↪ Ýewropada ilaty iň az waksina alan ýurt Ermenistanda ilatyň bary-ýogy ~7%-ine sanjym edilen. Bu sanawda ikinjilik duran Ukrainada uly ýaşlylaryň diňe 16%-i doly waksina aldy.

Waksina garşy şübheliligiň çeşmeleri: Sosial mediýa, hökümete bolan ynamsyzlyk we dini ynançlar. Çerniwside lukman Olha Kobewkonyň aýtmagyna görä, "Käbir ortodoks ruhanylary adamlara waksina almazlygy aç-açan we berk sargaýarlar. Sosial torlar bolsa bolgusyz myş-myşlardan doly".

Mugallymlara, hökümet işgärlerine we beýleki işgärlere waksina almak hem-de jemgyýetçilik geçelgelerinden peýdalanmak üçin waksina kepilnamasyny görkezmek mejbury edildi. Netijede galp kepilnamalaryň gara bazary möwç aldy.

Russiýada ilatyň takmynan 32%-ine waksina berildi. Halkyň galan 4-den 3 bölegi waksina almakdan ýüz öwürýär. Döwlet pandemiýadan soň lezzetli durmuşy wada beriji, mylaýym äheňli waksina kampaniýalaryny täzeden geçirip başlady – diýip The Moscow Times habar berýär.

  • 654 gezek okalan