Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÄZE HASABAT: BÄBEKHANADA AÝALLARA EDILÝÄN ZULUM GIŇDEN ÝAÝRAN

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.83 (6 Ses)

babekhana zulumThe Lancet žurnalynyň hasabatlary çaga dogurýan aýallaryň çakdan aşa köp böleginiň fiziki we dil zulumyna duçar bolýandyklaryny görkezýär.

Täze çykan hasabata görä, Afrikadaky we Aziýadaky pes girdejili dört ýurtda aýallaryň üçden birinden hem köpüsi saglyk öýlerinde çaga dogranlarynda urulýarlar, kemsidilýärler ýa-da zalym daraşylýarlar. Şeýle-de, hasabat bäbekhanadaky zulumyň dünýä ýüzünde giňden ýaýrandygyny belleýär.

"Çaga dogrumyndaky zulum ynsan hukuklaryny bozýar we lukmançylyk hyzmatlaryny enjamlaşdyrylan saglyk öýlerinden peýdalanmakda ullakan päsgelçilik döredip bilýär" diýip, ylmy barlagyň ýene bir ýerinde bellenilip geçilýär.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy tarapyndan ýolbaşçylyk edilen täze barlag işi 2000-den gowrak aýalda çaga dogrum wagtynda gözegçilik geçirdi we 2600-den gowrak aýaldan dogrumdan soň interwýu aldy.

Olaryň 42%-i dogrum wagtynda fiziki ýa-da dil zulumyny ýa-da kemsidilmäni başdan geçirendigini habar berdi. Käbir aýal urlupdyr, sögülipdir ýa-da güýç bilen saklanylypdyr. Şeýle-de, bu barlag işi ýaş we bilim derejesi pes zenanlaryň bäbekhanada saglyk işgärleriniň rehimsizligini we geleňsizligini başdan geçirmäge has ýakyndygyny aýdýar.

Zulum edilmeler esasan çaga dogrumyndan 15 minut öň we soň bolup geçýär. Ylmy barlagda salgylanylan başga bir barlag işi şeýle açyş edipdir: Göbek eneler we lukmanlar dogrum wagtynda zenanlary "keçjal" diýip suratlandyrýarlar we käbiri fiziki we dil zulumyny "temmi bermek" üçin ulanýandyklaryny aýdýarlar.

Saglyk pudagynyň resmileri dogrum wagtynda aýallara zulum edilmeginiň bütin dünýäde, hatda ösen döwletlerde hem giňden ýaýrandygyny aýdýarlar. Emma beýle tejribeler örän seýrek hasaba alynýar. Aýallar bolsa bu bidüzgünçilik barada arz etmekden gorkýarlar.

Täze ylmy barlagda barlanylan 2016 sany aýalyň içinde çagany kesip almalaryň 13%-i, waginany kesmeleriň bolsa 75%-i aýalyň razyçylygyny alman ýerine ýetirilipdir. Wakalaryň 59%-inde wagina barlaglary razyçylyk alynman geçirilipdir.

"Razyçylyksyz wagina barlaglary esasan hem ýaşy kiçi we bilim derejesi pes aýallarda has köp geçirildi" diýip, ylmy barlag belleýär.

Interwýu alnan 2016 aýalyň ýarysyndan köpüsine ýa-da 57%-ine agyryny gowşadyjy hiç zat hödürlenmändir.

Bäbekhanadaky zulumyň öňüni almak üçin ylmy barlag aşakdakylary maslahat berýär:

▶ Dogrum wagtynda aýallaryň islän kişisiniň dogrum otagynda bolmagyna rugsat bermeli.

▶ Aýallaryň razyçylyk baradaky bilimini ösdürmeli.

▶ Gizlinligi gowulandyrmak üçin bäbekhanalaryň gurluşyny özgertmeli.

Çeşmeler: BSSG / Lancet

  • 713 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men ikinji çagamda Mary şäheriniň Ene Mähri diýip at-owazasy ýaýran bäbekhanada tas ölenim ýadyma düşýä... Aýna atly sary saçly akuşer gygyryp ýatsamam ýanyma gelmändi, gije smenada şol bar eken. Pomidor iýdi, kofe içdi, alma iýdi, garaz ......

Men ikinji çagamda Mary şäheriniň Ene Mähri diýip at-owazasy ýaýran bäbekhanada tas ölenim ýadyma düşýä... Aýna atly sary saçly akuşer gygyryp ýatsamam ýanyma gelmändi, gije smenada şol bar eken. Pomidor iýdi, kofe içdi, alma iýdi, garaz ... çaganyň kellesi çykýança gelmedi, gelensoňam maňa gygyryp başlady: "Näme sesiňe bat berýäň????" diýä men agyrylaryma çydaman gygyryp ýatsam. Iň erbedi, usul-ýol öwredip bilenok. Çaga passiw hereket edensoň, özüm itip dogurmalydygymy bilýädim. Emma arkan ýatyrkam çagany aşak itmäne güýjüm galmandy. 1-nji çagamy hem krowadyň gyrasyndan ýapyşyp dikiräk oturyp doguranym ýadymda şäher hassahanasynda. Ikinjimde hem şol hereketi etjek bolsam gygyrdy, diňlemän etdim, şeýdip hem sag-amanja sagat çagany dünýä inderdim. Aýna ýoldaşymdan "SAG-AMAN DÜNÝÄ INDERMÄGE KÖMEKLEŞENI" üçin köne puldan 1 ýarym million pul sorady. Aýna ýaly akuşerleriň iş oňarman, üstüne-de hassanyň ruhuna täsir edýän, biderek pul alyp ýören mugthorlara sataşmaly bolmasyn.

Dowamy
Jahan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dogrum döwründe aýala zulumyň dogrum wagtynda 15 minut dogrumdan öň we soň bolmagynyň sebäbi dogrumuň we netijesiniň iň jogapkärli pursaty. Aýal kösenip, aljyrap nähili hereket etmelidigini ýatdan çykarýar. Eliňe sagdyn hiç bir problemasyz...

Dogrum döwründe aýala zulumyň dogrum wagtynda 15 minut dogrumdan öň we soň bolmagynyň sebäbi dogrumuň we netijesiniň iň jogapkärli pursaty. Aýal kösenip, aljyrap nähili hereket etmelidigini ýatdan çykarýar. Eliňe sagdyn hiç bir problemasyz bäbejik alyp, sag aman bäbekhanadan çykjak bosaň, syrtyňa ýa-da buduňa kakup, özüňe getirilenini menä zulum hasap edemok. Egerde şol pursatda bir problema döräp, başgaça ýagdaý bolaýsa, onda göbekenäni günäkärlärler. Göbek enä jogapkär pursatda başga ýagdaý, çykalga ýok. Näme enmeli?

Dowamy
Zenan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Şu yagdayda ayallaň özleri näme edip bilerlerkä? Meň joram çagasyny dogruşy barada gürrüň berende edýän hereketleň biri doktorlaň göwnüne ýaramasa gaharlanan bolup arkaňa kakyp goýberýäler diyipdi

synçy
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location