GÖWRELILIK DÖWRÜNDE ULTRASES BARLAGYNY GEÇIRMEK HOWPLYMYKA?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.97 (32 Ses)

Göwrelilik döwründe aýal gam çekme, garaşma, howsala düşme, begenme ýaly dürli emosional ýagdaýlara häli-şindi sezewar bolýar. Bu döwürde  tolgunma, begenme ýagdaýy ultrase barlagyny (USB) geçmek bilen hem baglanşyklydyr. Ýöne köp halatlarda bu barlag usuly öz howpluylygy ýa-da howpsuyzlygy babatda aýallary pikirlenmäge mejbur edýär. Dogrudan hem, USB geçmek dogmadyk çaga üçin howplumyka?

Soňky ýyllarda, USB-niň çaga düwünçeginiň hromosom toplumyny dargadyp biljekdigi baradaky pikirler alymlar tarapyndan orta atyldy. Ýöne bu pikir amaly lukmançylykda öz subutnamasyny tapman galdy. Eger bu hakykatdan hem şeýle bolýan bolsa, onda genetiki bozulmalar bilen dogulýan çagalar Ýer togalagynyň ýarysyny tutardy. Diňe Russiýada USB-ni göwrelilik döwründe 3 gezek geçirýän bolsalar, Germaniýada, şeýle hem başga birnäçe Ýewropa ýurtlarynda bu barlagy göwreliler her 2 hepdeden bir gezek geçýärler.

Hakykatdan hem, göwreliligiň birinji ýarymynda (esasan hem 7-8 hepdä çenli)  düşme howpy ýüze çykanda USB-ny geçirmek, bu ýagdaýy has hem agyrlaşdyryp biler.  Ultrases tolkunlarynyň ýatgynyň diwarlaryndan yzyna gaýtmagy, titreme ýagdaýyny döredip, ýatgynyň myşsalarynyň ýygrylmagyna getirip biler. Şeýle hem, jynshana salnan datçik bilen  geçirilen USB-i hem, ýatgynyň boýunjygynyň ýetmezçiliginden ejir çekýän göwreliler üçin howply bolup bilýändir. Ýöne bu ýerde gep çaga düwünçegine ýetirilýän zyýan barada däl-de, datçigiň eýýäm açylyp başlan ýatgynyň boýunjygynyň ýene gysgalyp açylmagyna getirip biljegindedir.

Ýöne göwrelilik döwründe USB-iň peýdasy, onuň güman edilýän howplulygyndan has köpdür. Dogrudan hem, bu barlagy ulanmazdan biz nädip çaga ýansuwlarynyň mukdary, onuň ýoldaşynyň, gan aýlanyşygynyň ýagdaýyny anyklap bilerdik? Lukmançylyk görkezmeleri boýunça, köp aýallara göwrelilik döwründe bu barlagy her 2-3 hepdeden bir gezek geçirmeli bolýan halatlary hem bolýar. Eger bu barlag çaga düwünçeginde genetiki näsazlyklary döredýän bolsa, onda şeýle aýallarda sag çagalar dünýä inmezdi.

USB-i çaganyň ösüşinde ýüze çykýan bozulmalary, ösmeýän göwreliligi ýüze çykarmaga kömek edýändir. Bu barlag wagtynda düwünçegiň düşme howpy anyklanylyp, lukmana özwagtynda we dogry bejergi bellemäge kömek edýär. Dogrumyň öňisyrasynda USB-i çaganyň boýnuna göbek bagynyň oralmagyny hem anyklamaga kömek edip, bu ýagdaý çaga howp salýan bolsa, dogrumy kesarewo kesimi operasiýasy bilen gutarmaga we sag çaganyň dünýä inmegini gazanmaga  mümkinçilik döredýär. Bu barlag ene we çaga üçin howply bolan, çaga ýoldaşynyň öňde ýerleşme ýagdaýyny hem özwagtynda anyklap, degişli çäreleri amala aşyrmaga kömek edýändir.

Belki-de, USB-i göwrelilik döwründe belli bir derejede ýaramaz täsirini ýetirýär diýip şübhelensek hem, şu günki güne çenli onuň gönümel howplulyk derejesi alymlar tarapyndan subut edilen däldir. Bu barlagyň peýdasy bolsa  dünýäniň köp lukmanlary tarapyndan ykrar edilendir.

  • 5299 gezek okalan

Teswirler (7)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Lukman

Häzirki döwürde amaly lukmançyygy ultrases barlagsyz göz öňüne getirmek kyn bolsa gerek. Sebäbi ol lukmanlaryň barlag ýagdaýyny we olara lukmançylyk barlaglary bilen ýüz tutýan adamlaryň kömek almaklaryny birnäçe gezek ýeňilleşdirýär.

 
  1. Ýaran.

Ultrases barlagynyň emele getirýän zyýany hakynda aýdyp dursaň, onda näme köpden böri lukmançylykda giň gerim bilen ulanylýan rentgen we flýurografiýa hem haýsyda bolsa şöhleler arkaly amala aşyrylýar. Ýöne näme olaryň peýdasyna seredip otursaň...

Ultrases barlagynyň emele getirýän zyýany hakynda aýdyp dursaň, onda näme köpden böri lukmançylykda giň gerim bilen ulanylýan rentgen we flýurografiýa hem haýsyda bolsa şöhleler arkaly amala aşyrylýar. Ýöne näme olaryň peýdasyna seredip otursaň zyýanyndan agdyk gelýär.

Dowamy
 
  1. Meýlis.

Iki oglum doganda US barlagynyň kömegi bilen pikir edip ýörmän birnäçe wagt öňünden bildik. Ogul islämsoňyz bilýärmisiňiz aýalym ikimiz nähili şatlyk duýgusy bilen ýaşadyk. Ýakyn dostlarym bilen çaga dogmanka näçe gezek keýpden çykyp ýuwdygam. Ol...

Iki oglum doganda US barlagynyň kömegi bilen pikir edip ýörmän birnäçe wagt öňünden bildik. Ogul islämsoňyz bilýärmisiňiz aýalym ikimiz nähili şatlyk duýgusy bilen ýaşadyk. Ýakyn dostlarym bilen çaga dogmanka näçe gezek keýpden çykyp ýuwdygam. Ol enjamy oýlap tapana uly minnetdar.

Dowamy
 
  1. Sona.

Makalada ýazylyşyna görä ultrases barlagynyň peýdaly we zyýanly taraplary barada ýaňzydylýar. Ýöne yza ser salsaň öňki döwürde hem kemis çagalar sansyz sajaksyz dogulypdyr. Şolary göz öňünde tutsaň ultrases barlagyna müňkirçilik etmek ýerliksiz...

Makalada ýazylyşyna görä ultrases barlagynyň peýdaly we zyýanly taraplary barada ýaňzydylýar. Ýöne yza ser salsaň öňki döwürde hem kemis çagalar sansyz sajaksyz dogulypdyr. Şolary göz öňünde tutsaň ultrases barlagyna müňkirçilik etmek ýerliksiz bolarmyka diýýärsiň.

Dowamy
 
  1. Ýaş gelin.

Menem tesbirçi Studentiň beren soragynynyň jogabyna garaşdym, bilesim gelýär. Göwrelilik döwründe barlaglar, şol sanda ultrases barlagy töleglimi? Gaýrat edip jogap ýazaýyňda!

 
  1. student

[quote name="Şepagat uýasy."]Her bir saglyk öýünde we hassahanalarda ultrases barlagy otaglarynyň işläp durmagy bilen barlagyň lukmançylyga önjeýli girendigine göz ýetirýärsiň. Oňat tarapy hem adamlaryň ol barlaga sarpa goýmaklary we uly ynam...

[quote name="Şepagat uýasy."]Her bir saglyk öýünde we hassahanalarda ultrases barlagy otaglarynyň işläp durmagy bilen barlagyň lukmançylyga önjeýli girendigine göz ýetirýärsiň. Oňat tarapy hem adamlaryň ol barlaga sarpa goýmaklary we uly ynam bildirmeklerinden ybaratdyr.[/quote]<br /><br />hamylalykda periyodik US barlagy töleglimi ?

Dowamy
 
  1. Şepagat uýasy.

Her bir saglyk öýünde we hassahanalarda ultrases barlagy otaglarynyň işläp durmagy bilen barlagyň lukmançylyga önjeýli girendigine göz ýetirýärsiň. Oňat tarapy hem adamlaryň ol barlaga sarpa goýmaklary we uly ynam bildirmeklerinden ybaratdyr.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location