• Makalalar
  • Keseller barada maglumatlar
  • Infeksiýon
  • GEPATIT C – SIZ NÄME BILMELI?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

GEPATIT C – SIZ NÄME BILMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (8 Ses)

gepatit c title

gepatit c main

HAÇAN BARLAGDAN GEÇMELI?

↪ Keselli neşekeşden alnan şpris ulanylan bolsa;

↪ Keselli donoryň gany guýlan bolsa;

↪ Bedene agza (transplantat) oturdylanda;

↪ Näsag bilen jynsy gatnaşykda bolan bolsaň;

↪ Näsagyň şahsy serişdelerini (päki, diş çotga, dyrnak gaýçysy) ulanan bolsaň;

↪ Rugsatnamasyz işleýän tatu we pedikýur salonlaryna baran bolsaň;

↪ Ejeňde bu kesel bar bolsa;

↪ Zyýansyzlandyrma düzgünleri doly berjaý edilmezden lukmançylyk çäreleri geçirilen bolsa (diş sogurma, sanjym etme, gan guýulma).

GEPATIT C KESELINI BEJERIP BOLÝARMY?

➤ Täze bejergi usullary bedeni wirusdan doly arassalamaga mümkinçilik berip, howply gaýraüzülmeleriň öňüni almaga kömek berýär.

KESELIŇ ÖŇÜNI ALYŞ ÝOLLARY

↺ Şahsy gigiýeniki serişdeleriňizi diňe özüňiz ulanyň;

↺ Lukmançylyk edaralaryna ýüz tutanyňyzda hemme bejeriş çäreleriniň bir gezek ulanylýan gurallar bilen geçirilýändigine güwä geçiň;

↺ Tatuaž ýa-da gözellik salonlaryna baranyňyzda, hünärmenleriň arassaçylyk düzgünlerini berjaý edip, bir gezek ulanylýan gurallar bilen işleýändigine üns beriň;

↺ Eger siz lukmançylyk ulgamynyň işgäri bolsaňyz, ýiti lukmançylyk gurallary we adamyn biologiki suwuklyklary (gan, peşew, döl, jynshana nemi we ş.m.) bilen işläniňizde goraýys düzgünlerini doly berjaý ediň.

Makalanyň PDF görnüşi

  • 3858 gezek okalan