• Makalalar
  • Keseller barada maglumatlar
  • Infeksiýon
  • TOMSUŇ YNJALYKSYZ TARAPY: IÇGEÇME*

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

TOMSUŇ YNJALYKSYZ TARAPY: IÇGEÇME*

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

icgecme intro

icgecme main

Tomusky içgeçmeden nähili goranmaly?

↪ Elleriňizi dogry ýuwuň we şahsy gigiýena düzgünlerini berjaý ediň. Eger syýahat etseňiz, gigiýeniki süpürgiçleri ulanyň.

↪ Hajathana we üýşmeleňli ýerlere baranyňyzdan soň şahsy gigiýena düzgünlerini ýerine ýetiriň.

↪ Ir ýetişýän gök önümler we miweler dürli himikatlar bilen işlenilýär. Galyň gabykly önümleriň daşyny artyp iýiň, ýuka gabyklylaryň daşyny bolsa akyp duran suwuň aşagynda gowy ýuwuň.

↪ Dükanlardan ýaramlylyk möhleti geçmedik önümleri satyn alyň. Ýaramlylyk möhleti çäksiz önümleri satyn almakdan saklanyň.

↪ Bazarlarda sowadyjy enjamlary bolmadyk nokatlardan et, balyk, süýt önümlerini satyn almakdan gaça duruň. Sowadyjy enjamlar bilen üpjün edilen we önümleriň saklanyş düzgünlerini berjaý edýän söwda nokatlaryny ulanyň.

↪ Ýumurtgany, süýdi, eti, balygy, towugy gowy bişirip iýiň.

↪ Arassa, zyýansyzlandyrylan suw çeşmelerinden suw içiň.

↪ Syýahat edeniňizde nätanyş tagamlary az mukdarda iýiň. Ýanyňyz bilen alýan iýmitleriňiziň ýaramlylyk möhletine we saklanylyşyna üns beriň.

↪ Tomus aýlary aşhana ýaramaz bakteriýalaryň toplanýan "mesgenine" öwrülýär. Tomusda aşhanany arassa saklaň! Hojalyk enjamlarynyň, gaz plitasynyň, aşhana rakowinasynyň, iýmit dogralýan tagtajyklaryň arassalagyna üns beriň. Aşhanadaky zibil gabyny ýygydan boşadyň.

Makalanyň PDF görnüşi

  • 3393 gezek okalan