• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Erkek saglygy
  • ERKEK BOL-A! OGLAN AGLAMAZ.

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ERKEK BOL-A! OGLAN AGLAMAZ.

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.22 (32 Ses)

erkek bola

Suratyň awtory: KÄ

  • 2292 gezek okalan