• Baş Sahypa
 • Makalalar
 • Sagdyn durmuş
 • Erkek saglygy
 • ERKEK ADAMLARYŇ JYNS AGZALARYNDAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: SEBÄPLERINIŇ KÖPDÜRLÜLIGI WE BEJERGI ÇÄRELERI

ERKEK ADAMLARYŇ JYNS AGZALARYNDAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: SEBÄPLERINIŇ KÖPDÜRLÜLIGI WE BEJERGI ÇÄRELERI

 • Ýaşlukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.35 (62 Ses)

Erkek ujydy şol bir wagtyň özünde peşew çykaryjy we jyns agzalaryň bölüp çykarýan suwuklyklaryny geçiriji agzanyň wezipesini ýerine ýetirýär. Erkek adamlaryň jyns agzalaryndan bölünip çykmalar diýlende lukmançylykda, peşewden daşgary çykýan suwuklyklar göz öňüne tutulýar. Degişli barlaglar netijesinde ujytdan çykýan suwuklygyň mukdary, düzümi, reňki arkaly jynsy agzalaryň işleýşi we näsazlyklary hakynda möhüm maglumatlar edinmek mümkindir.

Jyns agzadan bölünip çykmalaryň sebapleri

Jynsy gyjynma netijesinde peşew geçiriji kanalda (uretrada) ýerleşýän kuperow mäzleriniň işjeňligi bilen ujydyň içiniň çygjarmasy hem-de ondan birnäçe damja suwuklygyň çykmagy adaty ýagdaýlara degişlidir. Şeýle hem jynsy gatnaşykdan soň we ukuda şeýtany bolma (pollýusiýa) sebäpli spermanyň akmagy kadaly ýagdaýdyr. Jyns agzasyndan erksiz bölünip çykmalaryň beýleki ähli görnüşleri näsazlyk hasaplanýar.

Bölünip çykmalaryň iň ýygy sebäbi hem zyýanly ýokançlyklaryň täsir etmegidir. Bakteriýalar, kömelekler, wiruslar tohumlyklara, jyns mäzlerine, peşew geçiriji ýollara aralaşyp dürli gaýraüzülmelere getirip bilýärler. Peşew edilende, jynsy gyjynmada agyry, awuşama düýgynyň ýüze çykmagy, başga wagtlarda ak-sarymtyl ýa-da sary-ýaşylymtyl reňkli bölünip çykmalaryň syn edilmegi jyns agzalaryna zyýanly ýokançlyklaryň aralaşandygynyň esasy alamatlarydyr.

Bölünip çykmalar öz gelip çykyşy boýunça hem tapawutlandyrylýar:

Uretroragiýa – peşew geçiriji kanaldan peşew gelmeden başga wagt ganyň gelmegi bolup, peşew geçiriji ýollaryň şikeslenmeginiň ýa-da ondaky howply täze döremäniň alamatydyr.

Prostatoreýa – erkeklik jyns mäziniň işläp çykarýan suwuklygynyň peşew ýa-da täret etmeden soň ujytdan biraz nem görnüşde bölünip çykmagy kadaly hasaplanýandyr. Olardan başga wagt döreýän bölünip çykmalar tohum geçiriji ýollaryň alawlama hadysasy sebäpli çeýeligini ýitirmegi netijesinde ýüze çykýar. Prostatoreýa dowamly prostatitiň esasy alamatlarynyň biri hasaplanýar. Şeýle-de, erkeklik jyns mäziniň işjeňliginiň ýokarlanmagy bilen hem bu mäziň işläp çykarýan suwuklygy bölünip çykyp bilýär. Suwuklygyň mikroskopiki seljermesinde lesitin dänejikleri, amiloid jisimjikleri görlüp, onda spermatozoidler ýokdyr.

Spermatoreýa – jynsy gyjynma bolmazdan, peşew ýa-da täret edilýän wagty uretradan ak-sarymtyl suwuklygyň (spermanyň) bölünip çykmagy bolup, tohum haltajygynyň we tohum geçiriji kanalyň alawlama ýagdaýlarynda yüze çykýar. Mikroskopiki seljermede spermatozoidler görülýär Üznüksiz spermatoreýa oňurga ýiliginiň näsazlyklarynda hem ýüze çykyp bilýändir.

Gemospermiýa – adaty jynsy gyjynma wagtynda gelýän spermada ganyň görülmegi hem adamyny birahat edýän ýagdaýlaryň biridir. Ýokarda agzalan alamatlar bolmazdan, gemospermiýa öz başyna howply näsazlyk hasaplanmaýar. Bu sebäp bilen lukmana ýüz tutulan ýagdaýynda näsaga gözegçilik edilýär. Öz-özünden geçmän gaýtalanan hem-de agyryly duýgularyň dörän ýagdaýlarynda gemospermiýanyň sebäbini anyklamaga çalyşmalydyr. Peşewde gan bolman, diňe spermada gan görülýän halatynda, sebäbi jyns agzalaryň ýagdaýyndan gözlemelidir. Jyns ýollarynyň şikeslenmegi, jyns mäzleriniň gan aýlanyş näsazlyklary, gany suwuklandyryjy dermanlaryň kabul edilmegi, peşew çykaryş kanalynda lukmançylyk enjamlary bilen geçirilen käbir anyklaýyş çäreleri (uretroskopiýa, sistoskopiýa) ganly spermanyň döremeginiň sebäbi bolup biler.

Maslahatlar we bejergi çäreleri

Ýokançlyklaryň täsiri bilen döreýän bölünip çykmalaryň bejergisi degişli derman serişdeleri bilen geçirilýär. Bejerginiň netijeli bolmagy üçin bölünip çykýan suwuklygyň barlagy geçirilmelidir we kesele sebäp bolan ýokançlyk anyklanandan soň, netijä görä derman serişdesiniň görnüşi we mukdary lukman tarapyndan bellenilmelidir. Şeýle hem, bu ýokançlyklaryň döredýän keselleriniň jynsy gatnaşyk arkaly geçýän ýokanç kesellerdigini bellemek zerurdyr. Näsagyň başga biri bilen jynsy gatnaşykda bolmagy netijesinde, sag adama hem keseli ýokuşdyrma howpy ýokarlanýandyr. Kesel wagtynda bejerilmedik ýagdaýynda erkek adamda bolşy ýaly, zenanda hem jynsy agzalaryň dürli keselleri, şol sanda önelgesizligiň ýüze çykmagyna şert döräp bilýändir.

Erkek adamlaryň jyns agzalaryndan bölünip çykmalaryň esasy sebäbi jynsy gatnaşyk arkaly ýokuşýan ýokançlyklardyr. Bütündünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maglumatyna görä, her ýyl 590 mln. adam jynsy gatnaşyk arkaly ýokuşýan dört keseliň biri bilen keselleýär: hlamidioz, sözenek (gonoreýa), merezýel (sifilis) we trihomoniaz. Bu keselleriň alamatlarynyň her adamda dürli wagtda we tapawutly ýagdaýda ýüze çykyp bilýändigi sebäpli, goragsyz we birden köp adam bilen jynsy gatnaşykda bolýanlar keseliň esasy ýaýradyjylary bolup durýarlar. Wagtynda bejerilmedik halatynda kesel ötüşip, erkeklerde hem, zenanlarda hem önelgesizlik ýaly howply gaýraüzülmeleriň sebäbi bolup bilýär. Jyns agzadan bölünip çykmalaryň bejergisinde lukman bu ýokançlyklara güman edip, laboratoriýa barlagy geçirmek mümkinçiligi bolmadyk ýagdaýynda alamatlaryň häsiýetine görä, dürli ýokançlyklaryň garşysyna, toplumlaýyn, giň gerimli antibiotik serişdelerinden düzülen bejergini belläp biler.

Ýaşlukman.


P.S. Jyns gatnaşygy arkaly geçýän keseller barada has giňişleýin maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Sözenek keseliniň alamatlary we kliniki görnüşleri", "Merezýel keseli", "Hlamidioz", "Weneriki keseller: Trihomoniaz" atly makalalar bilen tanyşmaklygyňyzy maslahat berýäris.

Ulanylan çeşmeler: 1 / 2 / 3
 

 • 11892 gezek okalan

Teswirler (47)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Pharme336

Hello!

 
 1. Pharme849
 
 1. Pharme913

Hello!cialis

 
 1. a8 b8 d8 y8

Salam.. men.. sizden komek isleyan yone oz problemamy nadip dusndirjegmi bilemok yone ondada dilme geldigce dusndireyn.. men 18 yashymda we viagra dermanyny kop ulandym we sonunda 1gun gaty uly guycli dozda ulandym takmymanam 400 mg doz ulandym...

Salam.. men.. sizden komek isleyan yone oz problemamy nadip dusndirjegmi bilemok yone ondada dilme geldigce dusndireyn.. men 18 yashymda we viagra dermanyny kop ulandym we sonunda 1gun gaty uly guycli dozda ulandym takmymanam 400 mg doz ulandym indi ini jyns ygatnashyga giremde penis hic hili berkeme yada gatama yahday bolanok kim komegi deger diyp pikir etse men bn havarlashsyn gayrat edip sagbolun

Dowamy
 
 1. polo

Lukman analysis maşgala bilen bolanyñda has guýçli bolmagyny üçin name zat etmeli çalt dolman hemde uzak saklanmak üçin,gerekmi witaminleri barmy yada başga you

 
 1. talyp

Lukman peşewiñ reñki sary bolsa adaty yagdaymy? Käwagt goýy sary hem bolya

 
 1. student

[quote name="neme"]lukman suwuklugun bolnup cykmasynyn onuni almak ucin antibiotik dermanyn haysysyny almaly gayrat edip jogap yazyn[/quote]<br /><br />Suwuklygyň näme sebäpden çykýandygyna göz ýetirip, şoňa görä derman bellenmeli. Nädogry...

[quote name="neme"]lukman suwuklugun bolnup cykmasynyn onuni almak ucin antibiotik dermanyn haysysyny almaly gayrat edip jogap yazyn[/quote]<br /><br />Suwuklygyň näme sebäpden çykýandygyna göz ýetirip, şoňa görä derman bellenmeli. Nädogry antibiotiki serişdeleriň ulanylmagy jemgyyýetde antibiotiki dermanlara garşylyk görkezýän bakteriýalaryň köpelmegine sebäp bolýandygyny unutmalyň.

Dowamy
 
 1. student

[quote name="Myrat"]Salam lukman men tiz tizden bugsugyan hemde elimi yuwamda yada suw dokulse hem bugsugasym gelyar[/quote]<br /><br />Urolog lukmanyna görüniň. Belki oňurga ýilik ýa da sempatiki ulgam bilen baglanyşykly näsazlyk hem bolup...

[quote name="Myrat"]Salam lukman men tiz tizden bugsugyan hemde elimi yuwamda yada suw dokulse hem bugsugasym gelyar[/quote]<br /><br />Urolog lukmanyna görüniň. Belki oňurga ýilik ýa da sempatiki ulgam bilen baglanyşykly näsazlyk hem bolup biler.

Dowamy
 
 1. student

[quote name="Ashyr"]Lukman, jyns gatnashygynda prizirwotiw ulanylandygyna garamazdan hem kesel gecip bilyarmi?[/quote]<br /><br />Jynsy gatnaşyk ýoly bilen geçýän kesellerden özüňi we maşgalaňy goramagyň ylmy taýdan iň netijeli usuly diňe biri...

[quote name="Ashyr"]Lukman, jyns gatnashygynda prizirwotiw ulanylandygyna garamazdan hem kesel gecip bilyarmi?[/quote]<br /><br />Jynsy gatnaşyk ýoly bilen geçýän kesellerden özüňi we maşgalaňy goramagyň ylmy taýdan iň netijeli usuly diňe biri bilen jynsy gatnaşyk saklamakdyr. Prezirwatiw ulanylanda hem 1-2% kesel geçmek ähtimallygy bar.

Dowamy
 
 1. Ashyr

Lukman, jyns gatnashygynda prizirwotiw ulanylandygyna garamazdan hem kesel gecip bilyarmi?

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location