• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Sagdyn jynsy gatnaşyklar
  • JYNSY GATNYŞYKLAR ARKALY GEÇÝÄN KESELLER ÜÇIN ANONIM BARLAG WE BEJERIŞ NIRELERDE ALYP BOLÝAR?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

JYNSY GATNYŞYKLAR ARKALY GEÇÝÄN KESELLER ÜÇIN ANONIM BARLAG WE BEJERIŞ NIRELERDE ALYP BOLÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy gat gec kesTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň websaýtynyň reproduktiw saglyk bölüminde erkek kişiler üçin jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller, maşgalany meýilleşdirmek we göwrelilik barada maglumatlar ýygyndylary çap edilen. Bu ýygyndylar köpçülige elýeterli we tölegsiz ýükläp alyp bolýar.

Ýurt boýunça hereket edýän birnäçe anonim barlag we bejeriş otaglary raýatlara atlaryny aýan etmezden barlag we bejeriş hyzmatlaryny berýärler. Olaryň salgylary we aragatnaşyk telefon belgileri:

Aşgabat şäheri boýunça ÝKMM-ň Merkezi deri-wenerologiýa hassahanasy:

↪ SÖ №1. ş. Aşgabat, Parahat 1, j 2, tel.: 73-87-16;

↪ Talyplar SÖ. ş. Aşgabat, köçe Görogly jaý 84, tel: 73-87-16;

↪ ÝKMM-ň MDWH-sy. ş. Aşgabat, Çoganly ý/t, k. O. Annaýew jaý 79, tel.: 73-87-16;

↪ SÖ №3. ş. Aşgabat, köçe Hoja Ahmet Ýasawy jaý 109, tel.: 73-87-16;

↪ SÖ №2. ş. Aşgabat, köçe Bilim jaý 7, tel.: 73-87-16;

↪ Welaýat DWH-sy. ş. Aşgabat, Büzmeýin etraby, Abadan şaýoly j 259, tel.: 33-44-26.

Balkan welaýaty boýunça:

↪ Welaýat DWH-sy. Balkanabat şäheri 144-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, Baýram şahyr köçesi, 13-nji jaý, tel.: 865-15-16-133;

↪ ş. Türkmenbaşy Köpugurly hassahananyň deri-wenerolo-giýa bölümi. Türkmenbaşy şäheri Mirişew köçesi, 23-nji jaý, tel.: 5-03-63;

↪ Serdar şäher hassahanasy-nyň deri-wenerologiýa bölümi. ş. Serdar, k. Şirgeldi Paltaýew 3-nji jaý, tel.: 5-09-56.

Daşoguz welaýaty boýunça:

↪ Welaýat DWH-sy. ş. Daşoguz köçe Gurbansoltan eje j 1, tel.: 865965892.

Lebap welaýaty boýunça:

↪ ş. Türkmenabat, merkez. köçe Magtymguly jaý 74, tel.: 9-91-21;

↪ ş. Türkmenabat, merkez. şaýoly S. Niýazow jaý 30, tel.: 2-50-09.

Mary welaýaty boýunça:

↪ Mary şäheriniň merkezinde. ş. Mary k. Mollanepes, 60-njy jaý, tel.: 864972272, 5-19-01;

↪ Welaýat DWH-sy. Ş. Mary Ýunus Emre köçesiniň 5-nji jaýy, tel.: 864304692, 5-19-01.

Goşmaça maglumat we habarlaşmak üçin

  • 137 gezek okalan