• Baş Sahypa
  • Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • "TÜRKMENIŇ BAGTY" KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

"TÜRKMENIŇ BAGTY" KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.89 (18 Ses)
  • 1566 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Gyzyl

Aýal gyzlaryň Siziň karikaturalaryňyzda görkezilişi olaryň "uly bagta" ýetendiklerini örän oňat subut edýär. Eýsemde bolsa, ol "bagtdan" sypmak üçin olar çykalga tapyp bilerlermi! Eger bolmasa, özleri hakynda alada etmeseler olaryň özleri ýatdan...

Aýal gyzlaryň Siziň karikaturalaryňyzda görkezilişi olaryň "uly bagta" ýetendiklerini örän oňat subut edýär. Eýsemde bolsa, ol "bagtdan" sypmak üçin olar çykalga tapyp bilerlermi! Eger bolmasa, özleri hakynda alada etmeseler olaryň özleri ýatdan çykarylarlar.

Dowamy
 
  1. Meýlis.

Merjeniň karikaturalaryny öňden bäri synlaýaryn we gyzyklanýaryn. Talantyna uly sarpa goýýaryn, şonuň bilen birlikde hem Türkmenistanda dogrymy aýtsam, karikaturanyň garaşsyzlyk alanymyz bäri "ölenine" örän gynanýaryn. Onuň sebäbi hem bizde...

Merjeniň karikaturalaryny öňden bäri synlaýaryn we gyzyklanýaryn. Talantyna uly sarpa goýýaryn, şonuň bilen birlikde hem Türkmenistanda dogrymy aýtsam, karikaturanyň garaşsyzlyk alanymyz bäri "ölenine" örän gynanýaryn. Onuň sebäbi hem bizde durmuş "gülala güllük".

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location