• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • COVID-19
  • ALKOGOLLY IÇGILER KORONAWIRUSDAN GORAÝARMY?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ALKOGOLLY IÇGILER KORONAWIRUSDAN GORAÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

alkogol we koronawirusAlkogolly içgileri içmek koronawirusyň ýokuşmagynyň öňüni almaýar. Alkogolly içgiler elmydama çeni-çaky bilen kabul edilmeli. Artykmaç alkogol kabul etmek immun ulgamyny gowşadyp, pnewmoniýa ýaly keselleriň döremegine getirip bilýär.

Alkogolly serişdeler zatlaryň üstüni wiruslardan we bakteriýalardan dezinfisirlemek üçin ulanylyp bilner.

Koronawirusdan goranyş maslahatlaryny diňe BSGG (WHO) we Saglyk.org ýaly ygtybarly çeşmelerden alyň. Çeşmesini bilmeýän we şübhelenýän habarlaryňyzy lukman bilen maslahatlaşyň.

Çeşme: WHO

  • 2902 gezek okalan