• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • COVID-19
  • KORONAWIRUS PANDEMIÝASYNYŇ DOWAMYNDA TOÝA ÝA SADAKA ÇAGYRSALAR NÄME ETMELI?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

KORONAWIRUS PANDEMIÝASYNYŇ DOWAMYNDA TOÝA ÝA SADAKA ÇAGYRSALAR NÄME ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (6 Ses)

COVID sadaka toy

BSGG-nyň maglumatlaryna görä, koronawirus üýşmeleňlerde we köpçülik ýerlerinde has çalt ýokuşýar we ýaýraýar. Çakylyk ugradan kişä wirusyň howplary barada mylakatlylyk bilen düşündiriň. Telefon arkaly begenjiňizi we gynanjyňyzy bildiriň. Koronawirusdan goranmak üçin öýden çykmajak boluň. Adamlar bilen araňyzda azyndan 1 metr aralyk saklaň. Keselli adamlara hijem ýakynlaşmaň.

A sen nädip goranýarsyň?

#koronavirus

  • 2953 gezek okalan