Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

SINOFOBIÝA NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

sinofobiyaKoronawirusyň Hytaýda tiz ýaýrap başlaly bäri dürli ýurtlarda sinofobiýa möwç alyp başlady. Sinofobiýa – bu Hytaýa, hytaýlylara, olaryň diline we medeniýetine bolan ýigrenç we gorkudyr. Sinofobiýa zerarly Hytaýa we hytaýlylara garşy rehimsiz hereketlere baş goşup başlan köp adam wirusy günäkärleýär. Käbir synçylar sinofobiýanyň ýaýramagynda mediýany ýazgarýarlar.

"Ylmy taýdan nädogry maglumatlar, syýasatçylaryň jokapkärçiliksiz tassyklamalary we wirusyň ýaýramagyna garşy geçirilýän düşnüksiz çäreler sinofobiýanyň biabraýçylykly ýagdaýda ýaýramagyna getirdi".

Italiýanyň Amnesty International guramasynyň general direktory Gianni Ruffin

Italiýanyň Solto Collina böleginiň häkimi Maurizio Esti, 5-nji fewralda wirus üçin hytaýlylaryň iýmitini günäkärläp, Facebookda şeýle ýazdy: "Bu s***** hytaýlylar hemme zady iýip ýatyrlar: ýerganatlary, ýylanlary, itleri, mör-möjekleri. Bu epidemiýada diňe hytaýlylar ölmeli".

Sen sosial mediýada sinofobiýa duş gelseň nädip garşy çykýarsyň/çykardyň?

Çeşme: Aljazeera

  • 2536 gezek okalan