• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • COVID-19
  • IBUPROFEN DERMANY COVID-19 BILEN KESELLÄNLERIŇ ÝAGDAÝYNY ÝARAMAZLAŞDYRÝARMY?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

IBUPROFEN DERMANY COVID-19 BILEN KESELLÄNLERIŇ ÝAGDAÝYNY ÝARAMAZLAŞDYRÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

ibuprofen covid 19Häzirki maglumatlara görä, BSGG ibuprofeniň ulanylmagyna garşylyk görkezmeýär. BSGG koronawirusly adamlaryň gyzgynyny peseltmek üçin ibuprofen ulanmakdan ýaýdanylýandygyndan habarly. Olar näsaglara seredýän lukmanlar bilen habarlaşyp durýarlar we häzire çenli ibuprofeniň zyýanly täsirlerine duş gelmediler.

Çeşme: BSSG/WHO

  • 2292 gezek okalan