• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • COVID-19
  • GÜNÜŇ AŞAGYNDA DURMAK KORONAWIRUSDAN (COVID-19) GORAMAÝAR

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

GÜNÜŇ AŞAGYNDA DURMAK KORONAWIRUSDAN (COVID-19) GORAMAÝAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

gun covid 19Günüň aşagynda durmak ýa-da 25°C ýokary temperaturada bolmak koronawirusdan (COVID-19) goramaýar.

Howanyň nä derejede güneşli ýa gyzgyndygyna garamazdan, COVID-19 bilen keselläp bolýar. Gyzgyn howaly ýurtlarda hem COVID-19 ýokuşan adamlar hasaba alyndy. Wirusdan goranmak üçin eliňi ýygy-ýygydan gowy edip ýuwmaly; gözüňi, agzyňy we burnuňy ellemekden saklanmaly.

Üsgürmän we birahatlyk duýman 10 sekund ýa ondan köp demiňi saklap bilmek koronawirusyň (COVID-19) ýa-da başga öýken keselleriniň ýokdugyny aňlatmaýar.

COVID-19 wirusynyň umumy alamatlary gury üsgülewük, ýadawlyk we gyzzyrmadyr. Kä kişilerde onuň pnewmoniýa ýaly has agyr görnüşlere geçmegi mümkin. Özüňde COVID-19 bardygyny kesgitlemegiň iň ynamdar usuly laboratoriýa barlagyndan geçmekdir. Ony dem alyş maşklary bilen kesgitläp bolmaýar, gaýta ol maşklar howply bolup biler.

Çeşme: BSGG

  • 2523 gezek okalan