• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • COVID-19
  • SOSIAL MEDIÝADA KORONAWIRUS BARADA DOGRY MAGLUMATY ÝALŇYŞDAN NÄDIP SAÝGARMALY?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SOSIAL MEDIÝADA KORONAWIRUS BARADA DOGRY MAGLUMATY ÝALŇYŞDAN NÄDIP SAÝGARMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 fakeIlki bilen nähili ýalňyş maglumat barada gürrüň edilýändigini seljermek möhümdir.

Käbir adamlar dogrudyr we peýdalydyr öýdüp, ýalňyş maglumatlary paýlaşýarlar. Bu ýalňyş maglumatlar uly bir zyýan ýetirmese-de, olar delillere esaslananmaýar.

 

Ýene käbirleri bolsa, ynançlaryndan täsirlenen zyýanly, ýalňyş maglumatlary ýaýradýarlar. Meselem, "hökümet COVID-19 bahanalap halka sanjym etmek we iri derman senagat guramalaryny goldamak isleýär" ýaly myş-myşlar.

Şeýle myş-myşlaryň zeperi uly bolup, aňyrsynda dezinformasiýa ýatýar. Dezinformasiýa – bu ýalan maglumaty bilgeşleýin, adamlary gorkuzmak niýeti bilen ýaýratmakdyr.

Çeşme: Johns Hopkins uniwersiteti

  • 1252 gezek okalan