• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • COVID-19
  • SOSIAL MEDIÝADA KORONAWIRUS BARADA DOGRY MAGLUMATY ÝALŇYŞDAN NÄDIP SAÝGARMALY?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

SOSIAL MEDIÝADA KORONAWIRUS BARADA DOGRY MAGLUMATY ÝALŇYŞDAN NÄDIP SAÝGARMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 fakeIlki bilen nähili ýalňyş maglumat barada gürrüň edilýändigini seljermek möhümdir.

Käbir adamlar dogrudyr we peýdalydyr öýdüp, ýalňyş maglumatlary paýlaşýarlar. Bu ýalňyş maglumatlar uly bir zyýan ýetirmese-de, olar delillere esaslananmaýar.

 

Ýene käbirleri bolsa, ynançlaryndan täsirlenen zyýanly, ýalňyş maglumatlary ýaýradýarlar. Meselem, "hökümet COVID-19 bahanalap halka sanjym etmek we iri derman senagat guramalaryny goldamak isleýär" ýaly myş-myşlar.

Şeýle myş-myşlaryň zeperi uly bolup, aňyrsynda dezinformasiýa ýatýar. Dezinformasiýa – bu ýalan maglumaty bilgeşleýin, adamlary gorkuzmak niýeti bilen ýaýratmakdyr.

Çeşme: Johns Hopkins uniwersiteti

  • 2424 gezek okalan