• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • COVID-19
  • ÝASAMA DERMANLARYŇ "PARALLEL PANDEMIÝASY"

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÝASAMA DERMANLARYŇ "PARALLEL PANDEMIÝASY"

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 yasama dermanÖsüp barýan ýurtlarda koronawirus bilen baglanyşykly ýasama dermanlaryň gün-günden köpelýändigini BSGG habar berýär. BSGG bu dermanlary kabul etmegiň howply gaýraüzülmelere eltip bilýändigini aýdýar.

COVID-19 krizisiniň içinde ýasama dermanlar we serişdeler ösüp barýan döwletlerde sil bolup akýar. Bu ýagdaý galp önümleriň "parallel pandemiýasyny" döredip biler.

COVID-19 pandemiýasy yglan edileni bäri, global farmasewt jenaýatlarynyň polisiýasy wirus üçin çykarlan on müňlerçe galp önümleri ele saldy. Olaryň içine ýasama maskalar we dermanlar hem girýär.

Sosial çetleşdirmeler sebäpli dünýäde lukmançylyk serişdeleriniň iň esasy iki öndürijisi Hytaýda we Hindistanda önümçiligiň haýallamagy lukmançylyk önümlerine talaby has hem artdyrýar.

Çeşme: BBC

  • 2926 gezek okalan