• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • SAGLYGYŇ BILEN ARAŇ NÄHILI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SAGLYGYŇ BILEN ARAŇ NÄHILI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

health literacy8-nji Sentýabr, Halkara Sowatlylyk Güni

Biz bu ýylky Sowatlylyk gününi saglyk sowatlylygyna bagyşlamagy makul bildik.

Saglyk sowatlylygy – bu adamyň esasy saglyk maglumatlaryny we hyzmatlaryny almaga, düşündirmäge we düşünmäge hem-de saglygyna degişli dogry kararlara gelmäge bolan ukybydyr.

Saglyk sowatlylygy güýçli adam özüniň we maşgalasynyň saglyk ýagdaýyna düşünýär; saglyga degişli maglumatdan akylly-başly netije çykaryp bilýär; saglygynyň aladasyny edýär; saglygy goraýyş ulgamlaryndan we subutnama esaslanýan lukmançylykdan (доказательная медицина) gowy baş çykarýar.

Adaty adama saglyk sowatlylygy näme üçin gerek?

↪ Ýörite lukmançylyk bilimi bolmadyk adama düşnükli dildäki we formatdaky saglyk maglumatlaryny we hyzmatlaryny tapmak üçin;

↪ Isleglerini we zerurlyklaryny beýan etmek hem-de maglumatlara we hyzmatlara doly düşünip jogap bermek üçin;

↪ Maglumatlaryň we hyzmatlaryň dürli görnüşlerine, berýän netijelerine we asyl sebäplerine düşünmek üçin;

↪ Haýsy maglumatlaryň we hyzmatlaryň özüne laýykdygyna düşünmek üçin.

Saglyk işgärine saglyk sowatlylygy näme üçin gerek?

↪ Ýörite lukmançylyk bilimi bolmadyk, dürli ýaşdaky adamlara düşnükli dildäki we formatdaky maglumatlary we hyzmatlary tapmaga kömek etmek üçin;

↪ Saglyk meselelerini sada dilde düşündirip bilmek üçin;

↪ Adamlaryň aç-açan sorap bilýän we bilmeýän zatlaryna düşünmek we düşnükli we doly jogap bermek üçin;

↪ Dürli adamlara we dürli ýagdaýlara laýyk maglumatlary we hyzmatlary düşündirip bilmek üçin.

Mähriban okyjy, sen öz saglygyň barada öwrenmek üçin näçe wagt sarp edýärsiň? Türkmenistanda özüň ýa-da başgalar üçin saglyk maglumatlaryny we hyzmatlaryny almakda tejribäň nähili? Ýurdumyzda ilatyň we lukmanlaryň saglyk sowatlylygyna nähili baha bererdiň?

  • 842 gezek okalan