Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

ÝETIŞMEDIK OGLAN DÖKÜP BILÝÄRMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (10 Ses)

jynsy terbiyeEýakulýasiýa hadysasyny başgaça "döli dökmek", "dökmeklik” diýip hem ýönekeý atlandyrýarlar. Jynsy taýdan ýetişmek döwrüne girmedik oglan dökmäge ukyply bolmaýar. Jynsy gormonlaryň işlenilip çykarylmagy we jyns mäzlerinde dölüň emele gelip başlamagy, ereksiýanyň döräp başlamagy netijesinde eýakulýasiýanyň hem döremegi başlanyp bilýändir.

Diňe jyns taýdan ýetişme döwründe oglanda özbaşdak gijelerine döreýän eýakulýasiýalara syn edilip bilner. Ol hadysa öň hem aýdyp geçişimiz ýaly lukmançylykda "pollýusiýa", il içinde bolsa “şeýtan oýnama”diýlip atlandyrylýar. Gijeki pollýusiýalar ýetginjeklikde jyns agzalara agram berýän artyk dölden dynmaga kömek edip, bir gijede 4-5 gezege çenli ýüze çykyp bilýändir. Gijeki "dökmeler" esasan 13-15 ýaş aralygynda ýüze çykýandyr. Wagtyň geçmegi bilen bu hadysanyň geçip gitjekdigini we seniň saglygyň üçin howpuň ýoklugyny sen bilmelisiň.

  • 784 gezek okalan