Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

DAŞYNA "DÖKMEKLIK" GOWY USULMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

jynsy terbiyeEýakulýasiýa wagty ýetende döli daşyna, ýagny jynshanadan daşyna "dökmeklik" göwreliligiň öňüni alyş usullaryna degişli edilýändir. Başgaça ol usuly "üzülen jynsy gatnaşyk" diýip atlandyrýarlar. Ýöne ol göwreliligiň öňüni almagyň ygtybarly usuly hasaplanyp bilmeýär, çünki dölden öň ujytdan bölünip çykýan suwuklykda hem erkeklik öýjükleri saklanyp we jyns ýollaryna düşüp, göwreliligi döredip bilýändir.

Döli daşyna dökmek erkek adamdan hem psihiki agramlylygy talap edýändir we jynsy gatnaşykdan onuň ünsüni sowup, lezzetlilik almaga päsgel berip biler.

Şeýle hem, "üzülen jynsy gatnaşyk" jynsy gatnaşyk arkaly geçýän kesellerden, şol sanda AIW-den goraýan däldir.

  • 1023 gezek okalan