• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • JYNSHANANY JYNSY GATNAŞYKDAN SOŇ ÝUWMAK GÖWRELILIGIŇ ÖŇÜNI ALÝARMY?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

JYNSHANANY JYNSY GATNAŞYKDAN SOŇ ÝUWMAK GÖWRELILIGIŇ ÖŇÜNI ALÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (3 Ses)

jynsy terbiye 4Aýallaryň arasynda jynsy gatnaşykdan soň jynshananyň dürli suwuklyklar bilen ýuwulmagynyň, islenilmedik göwrelilikden alyp galjakdygy baradaky pikir ýaýran. Onuň üçin diňe bir ýönekeý arassa suw ulanylman, suwa aspirin gerdejigini, marganes turşusyny (margansowka), sabyn köpürjigini ýa-da ýörite spermisidleri (spermatozoidleri öldürýän himiki serişdeler) goşup hem jynshanany ýuwmaga çemeleşýärler.

Lukmanlaryň bellemegine görä, jynshanany jynsy gatnaşykdan soň ýuwmak göwreliligiň öňüni almaýar. Çünki eýakulýasiýa (dölüň zyňylmagy) wagty dölüň uly tizlikde zyňylmagy bolup geçip, ondaky spermatozoidler derrew (90 sekundyň dowamynda) ýatgynyň boýunjygyna ýetip, ýatgynyň içine düşýändir. Jynshana göýberilen suwuklyk okgunly spermatozoidleri ýatgynyň boýunjygyndan ýuwup aýryp bilmeýär.

Galyberse-de, ýuwmak üçin niýetlenen suwa goşulan himiki maddalar jynshananyň şikeslenmegine getirip bilýändirler. Ondan başga-da, jynshananyň esassyz köp ýuwulmagy, ondaky peýdaly bakteriýalaryň ýok edilmegine we sowuklama keselleriň döremegine getirip biler. Edil şonuň üçin hem, daşky jyns agzalary ýuwmak üçin ulanylýan gigiýeniki serişdeler howpsuz, artyk himiki goşundysyz we allergiki täsirsiz bolmalydyr.

  • 762 gezek okalan