Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

PREZERWATIWY NÄHILI DOGRY GEÝMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy terbiye 4Prezerwatiw kanun boýunça näçe ýaşdan berlip (satylyp) başlanýar?

Prezerwatiwler kanun boýunça dermanhanalarda 18 ýaşdan satylyp başlanýar. Ýöne käbir hususy dermanhanalardan, şeýle hem dükanlardan ony 14 ýaşdan satyn alyp bolýandyr.

Prezerwatiwy nähili dogry geýmeli?

Prezerwatiwiň dogry geýilmegi göwrelilikden we jynsy gatnaşygy arkaly geçýän kesellerden goraýar.

Prezerwatiwy dogry ulanmak üçin birnäçe düzgünleri bilmelidir:

↪ Ol diňe ujyt gönelen (ereksiýa wagty) mahaly geýilýär.

↪ Geýilýän wagty prezerwatiwyň ujyny gysyp, howasyny çykarmalydyr. Eger şeýle edilmese, dölüň ol ýere ýygnanman, ujyda syrygmagy mümkindir.

↪ Prezerwatiw ujyda çekilýärkä onuň bütewligine üns bermelidir.

↪ Prezetwatiw geýilýäkä ony dyrnagyňyz bilen deşip, şikeslendirmeden ägä boluň.

↪ Prezerwatiwy gatnaşykdan soň çykaranyňyzda ýokardan aşak emaý bilen sypyryp, ujyny daňmalydyr.

Bir prezerwatiw diňe bir jynsy gatnaşygy geçirmek üçin niýetlenendir we ony ikilenç ulanmak bolmaýar.

  • 586 gezek okalan