• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • ERKEK ADAM SUW HOWDANYNDA, AÝALYŇ ÝANYNDA DÖKENDE GÖWRELI BOLUP BILÝÄRMI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

ERKEK ADAM SUW HOWDANYNDA, AÝALYŇ ÝANYNDA DÖKENDE GÖWRELI BOLUP BILÝÄRMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy terbiye 5Suw howdanynda, aýalyň ýanynda erkek adamda eýakulýasiýa bolup döl dökülende aýal göwreli bolup bilmeýär. Muny lukmanlar birnäçe sebäpler bilen düşündirýärler:

↪ Spermatozoidler belli bir temperaturada (360C) ýaşamaga ukyplydyrlar;

↪ Howdandaky hlor spermatozoidler üçin dargadyjy maddadyr;

↪ Spermatozoidler suwuň garşylygyny ýeňip geçmäge we özleri aýal jyns agzalaryna düşmäge ukyply däldirler;

↪ Galyberse-de, suwda ýüzmek üçin niýetlenen eşik (kupalnik) spermatozoidlere jyns agzalaryna "girmekden" goraýandyrlar.

Ýöne başga ýagdaý barada aýdyp geçmek möhümdir: eger jynsy gatnaşyklar suwda geçirlen bolsa, göwrelilik galyp biler.

  • 542 gezek okalan