• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • MEN JYNSY GATNAŞYGYŇ GEÇIRILMEGINE RAZY BOLMADYM, ÝÖNE ÝOLDAŞYM MENI DIŇLEMEDI. MEN NÄME ETMELI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

MEN JYNSY GATNAŞYGYŇ GEÇIRILMEGINE RAZY BOLMADYM, ÝÖNE ÝOLDAŞYM MENI DIŇLEMEDI. MEN NÄME ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy terbiye 6

Eger seniň ýoldaşyň seniň garşylygyňa, "Ýok!" diýýänligiňe garamazdan jynsy gatnaşyk geçiren bolsa, onda ol zorlanma bolýar. Sen: "Ol meniň ýoldaşym ahyryn. Men ony köpden bäri tanaýan. Ol maňa ýakyn adam" diýip geň galmagyň mümkin. Adamyny tanaýandygyňa ýa-da tanamaýandygyňa garamazdan, seniň islegleriňe garşy geçirilýän hereketlere zorlanma (saňa zor salmak) ýaly seredip bolar. Zorlaýjy adam "nätanyş adam bolup garaňky ýerde bukulup üstüňe topulýany" hakykata laýyk gelýän düşünje däldir. Hakykatda we barlaglara görä zorlaýyjy adam aýalyň, gyzyň tanaýan adamsy bolýar.

Eger seniň razylygyňa garamazdan, ýoldaşyň seniň bilen jynsy gatnaşyk geçiren bolsa sen islenilmedik göwreliligiň öňüni almaly bolarsyň. Eger sen adaty kontraseptiw usullaryň hiç birini ulanmaýan bolsaň, onda gyssagly kontraseptiw usullardan peýdalanmaly bolarsyň. Ony bolsa wagt geçirmän, kabul etmelidir.

Eger sen ýoldaşyňy ol diýen köp wagt tanamaýan bolsaň ýa-da ol bejergi alýan bolsa, onda barlag geçirip, jynsy gatnaşygy arkaly geçýän ýokançlyklara garşy bejergi almak barada lukman bilen maslahatlaşmaly bolarsyň.

Jynsy gatnaşyklar hökman aýalyň razyçylygy bilen geçirilmelidir. Zorlanma bolup geçen ýagdaýynda hökman polisiýa ýüz tutmaly.

  • 753 gezek okalan