Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

UJYTDAN, JYNSHANADAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR BAR. BU KADAMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy terbiye 2Ujytdan diňe seksual gyjynmalarda, jynsy gatnaşygynda, gijeki "şeýtan oýnamalarda" (pollýusiýada), peşew etmeden soň we täret edilýän wagty ýüze çykýan bölünip çykmalar kada hasaplanýar. Ondan başga halatlarda döreýän nemli, iriňli, ganly, ysly bölünip çykmalar keselleriň alamatlary hasaplanyp, oglanlara lukmana ýüz tutmaga sebäp bolmalydyr.

Aýal-gyzlarda jynshanadan gelýän bölünip çykmalaryň häsiýeti ýumurtgalyklaryň işjeňligine, aýbaşy halkasynyň döwrüne baglydyr. Aýbaşydan soň olar ak nem görnüşde bolup aýrylsa, aýbaşy halkasynyň ortasynda süýnýän nemli bölünip çykmalar döreýär we aýbaşynyň öňýanynda suwjumak-nemli görnüşde ýüze çykýandyr. Jynshanadan bölünip çykmalaryň umumy mukdary 5 ml. (bir çaý çemçä barabar) çenli bolup, olar reňksiz, yssyz we biynjalyk edýän alamatsyz bolmalydyr. Jynshanadan gelýän bölünip çykmalar ysly, sarymtyl ýa-da ýaşylymtyl reňkde bolup, gijileme ýa-da ýanma döretse, sebäbini anyklamak üçin lukmana ýüz tutmalydyr.

  • 617 gezek okalan