Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

AIW BILEN AIDS-IŇ TAPAWUDY NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

jynsy terbiye 5AIW (adamynyň immunodefisit wirusy, rusca ВИЧ) – adama ýokuşanda AIW-ýokançlygy keseli ýüze çykýar.

AIDS (rusça СПИД) – bu AIW-ýokançlygynyň iň soňky tapgyrydyr. AIDS keselinde immun ulgamynyň bozulandygy we ýokançlyklara garşy göreşip bilmeýändigi üçin adam her dürli agyr ýokançly keseller bilen keselleýär.

AIW-ýokançlygyny göterijilikden AIDS keseli döreýänçä 5-12 ýyl wagt geçip bilýändir. Şol sebäpden hem "AIDS ýokuşyp bilýärmi?" diýen sorag ýalňyşdyr. AIW-ýokanjy ýokuşyp, köp ýyllardan soň, bejergi alynmadyk halatynda soňky tapgyra – AIDS keseline duçar edip biler.

Şonuň üçin hem, AIW-ýokançlygyny göterijilige wagtynda barlagdan geçip, kesgitlenen halatynda ömürboýy degişli, netijeli bejergini dowam etmek, adamynyň ömrüni uzaltmaga kömek edýär.

  • 565 gezek okalan