Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

JYNSY DUÝGULARY BAŞDAN GEÇIRMEZLIK NÄSAGLYKMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

jynsy terbiye 2Okyjydan sorag:

Salam. Men 19 ýaşymda (gyz). Men hiç wagt seksual oýanma duýmadym. Seksual duýgulary oýaraýmaly ýagdaýlar köp başymdan geçdi. Ýöne seksual oýanma ýok. Bu ýagdaý meniň akyl saglygyma we gatnaşygyma zyýan ýetirýär. Bu bir kadasyzlykmyka? Kömek edip bilersiňizmi?

Seksual duýgularyň bolmazlygy adaty bir zat. Jynsy gatnaşyga bolan islegiň ýa-da jynsy özüne çekijiligiň kesgitli mukdary ýokdur. Seksual isleg we gyzyklanma her adamda başgaça bolýar we wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler. Käbir adamlar özlerini aseksual (hiç hili seksual duýgulary bolmaýan) hasaplasalar, käbirleriniň seksual duýgulary ýaşlary ulaldykça ösýär.

Seksual duýgularyňyzy öwrenmek we olary duýmak üçin wagt gerek. Näçe basyş duýsaňyzam, seksual başdan geçirmelerde bäsleşigiň we pellehananyň ýokdugyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Çeşme

  • 456 gezek okalan