• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • ANAL JYNSY GATNAŞYKDA GÖWRELI BOLANOKLAR. MEN PREZERWATIWY HÖKMAN ULANMALYMY?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

ANAL JYNSY GATNAŞYKDA GÖWRELI BOLANOKLAR. MEN PREZERWATIWY HÖKMAN ULANMALYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy terbiye 7Anal jynsy gatnaşykda, prezerwatiw ulanmak hökmandyr. Ol sizi we ýoldaşyňyzy jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän kesellerden (wirusly gepatitler, merezýel, sözenek, adamyň papilloma wirusy, AIW) gorar.

  • 582 gezek okalan