Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

MEN GÖWRELIDIGIMI BILDIM. NÄME ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy terbiye 2Aýbaşynyň wagtynda gelmezliginden we öz ýagdaýyň üýtgeýändigini düýüp, göwreliligi anyklamaga kömek edýän testleriň kömegi bilen göwrelidigiňi anyklap bilersiň. Elbetde, islenilmedik göwreliligiň döremegi sende we seniň ýoldaşyňda aljyraňlyk, gorky, lapykeçlik döredip biler. Ýetginjeklik ýaşyňda doly kemala gelmedik, berkemedik seniň bedeniň üçin göwrelilik uly agram, zarba bolup biler. Sen we seniň halaşýan oglanyň entek okuwçy we siz doly ene-ataňyzyň idetmeginde ýaşaýarsyňyz. Göwreliligi kadaly we sagdyn geçirmek hem-de çaganyň dogulmagy bolsa uly pul harajatlaryny, aladalary, lukmanyň gözegçiligini, gerek bolanda derman serişdeleriniň satyn alynmagyny talap edýändir. Galyberse-de, çaganyň dogmagy we onuň idegi, terbiýesi – ene-ata üçin uly jogapkärçilikdir.

Esasy bellemeli ýagdaýlaryň biri hem, çaga idegi we terbiýe aladasy saňa bilim almaga, halaýan hünäriňi saýlamaga, jemgyýetde öz ornuňy tapmaga päsgel berip biler. Seniň halaýan ýigidiň-çaganyň kakasynyň çaga terbiýelemekden ýüz döndürmekligi, çaga üçin diňe seniň jogapkärçiligiňi talap edip hem biler.

Nämede bolsa, göwreliligi götermek ýa-da aýyrmak (abort etmek) ýaly wajyp soragy çözmek üçin sen öz ýagdaýyňy ene-ataňa aýtmaly bolarsyň. Seniň durmuşyňy özgertjek, geljegiňe täsir etjek bu meseleleri çözmek üçin seniň ene-ataň ilki bilen bildirjek gahary, igenji seni aýtmazlykdan asla saklamaly däldir. Diňe ene-ataň lukman bilen bilelikde seniň ýagdaýyňa baha berip, dogry çözgüdi tapyp bilerler.

  • 197 gezek okalan