• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • ARAK KÖP IÇILENDEN SOŇ AGYR SERHOŞLYKDAN AÇYLMAK ÜÇIN ASPIRIN ÝA-DA KOFE NETIJELIMI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

ARAK KÖP IÇILENDEN SOŇ AGYR SERHOŞLYKDAN AÇYLMAK ÜÇIN ASPIRIN ÝA-DA KOFE NETIJELIMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (2 Ses)

icgi we aspirinElbetde, agyr serhoşlykdan soň kofe içgisiniň düzümindäki kofein beýnini tijendirip biler. Ýöne şeýle ýagdaýlarda aspirini kabul etmegi lukmanlar maslahat bermeýärler. Aspirin dermany onsuzam aragyň köp mukdary bilen gyjyndyrylan aşgazanyň nemli örtügini beter gyjyndyryp, ony zeperlendirip biler. Arakdan soň aspiriniň içilmegi ýiti gastrit, aşgazanyň baş keseli ýaly keselleriň döremeginiň sebäbi bolup biler.

Lukmanlar alkogol zäherini bedenden çykaryp serhoşlykdan açylmak üçin arassa suwy, gök çaýy, mineral suwlary (meselem, Boržomi) kabul etmegi maslahat berýärler. Şeýle-de, eleuterokokk, ženşen, imbir ýaly biologiki goşundylaryň peýdalanylmagy hem serhoşlykdan açylmaga kömek edip biler.

  • 489 gezek okalan