• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • MENIŇ EŞIDIŞIME GÖRA TIRÝEK ÇEKMEK BAŞGA NEŞE SERIŞDELERI BILEN DEŇEŞDIRLENDE HOWPLY DÄL. BU ÝALANMY ÝA-DA DOGRY?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

MENIŇ EŞIDIŞIME GÖRA TIRÝEK ÇEKMEK BAŞGA NEŞE SERIŞDELERI BILEN DEŇEŞDIRLENDE HOWPLY DÄL. BU ÝALANMY ÝA-DA DOGRY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

tiryek cekmekTirýek – tirýegiň güllerinden alnan şire bolup, tebigy neşe serişdelerine degişli edilýändir. Tirýegiň düzümine girýän biologiki işjeň maddalar beýniniň reseptorlaryna täsir edip, adamy hakykatdan daşlaşdyrýandyr – onda lezzetli duýgulary döredýändir. Adamda beýni öýjükleriniň üýtgemegi netijesinde neşä bolan talap barha ýokarlanýandyr. Lezzetli duýgulary almak üçin ol neşäni barha ýygy kabul etmäge çalyşýar we onuň mukdary gezekden-gezege köpelýär. Şeýdip, tirýege bolan öwrenişme döreýär.

Tirýekden garaşly bolmagy indiki alamatlar häsiýetlendirýär: häsiýetiň üýtgemegi, keýpiköklügiň lapykeçlik bilen gezekleşmegi, demgysma, damar çekmeler, dowamly kellagyrylar, görejiň kiçelmegi, ýürek urmalaryň ýygylaşmagy, ýöreýşiň üýtgemegi, ýadyň we daşda bolup geçýän hadysalara baha bermek endiginiň peselmegi.

Tirýegiň dowamly kabul edilmegi dem alşyň ýetmezçiligine, ýürek-damar kesellerine, beýni gan aýlanşynyň ýetmezçiligine, içki agzalaryň nemli gatlagynyň ýaralarynyň döremegine, damarlarda gan lagtalarynyň döremegine getirip bilýändir.

Görşümiz ýaly, tirýek himiki sintezirlenen neşe önümi bolman, ösümlikden alynýan neşe serişdesi bolsa-da, öwrenişmäni döredip, beden üçin çynlakaý howplara sezewar edip bilýändir.

  • 1619 gezek okalan