• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Zenan saglygy
  • TÜRKMENISTANDA AÝALLARYŇ 50% NÄHILI ÝAGDAÝDA

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÜRKMENISTANDA AÝALLARYŇ 50% NÄHILI ÝAGDAÝDA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.78 (18 Ses)

T da ayallar nahili yagdayda intro

T da ayallar nahili yagdayda 01 

T da ayallar nahili yagdayda 01 

T da ayallar nahili yagdayda 01 

T da ayallar nahili yagdayda 01 

T da ayallar nahili yagdayda 01 

  • 3048 gezek okalan