Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

HEREKETLI BEDEN – SAGDYN BEDEN

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.83 (6 Ses)
  • 315 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Häzirki döwürde fiziki işleýän adam azaldy. Bedeniň işjeňligi peseldi. Şol sebäpli köp keseller hem köpeldi. Hereketiň saglykdygyna, hereketiň bereketdigine her adam düşünse boljak. Düşünenem ýaltalyk diýen zada gulluk edýär.

Ýalta
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location