Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SAGDYN WE TAGAMLY NYGMATLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (18 Ses)

Adamyň durmuşynda edil dem almagyň, hereket etmegiň möhüm bolşy ýaly, peýdaly we tagamly iýmiti kabul etmek hem wajyp, hem lezzetli bolup durýandyr.

Uly höwes we söýgi bilen täze, ter, peýdaly önümlerden taýynlanan nahar bedenimizi kuwwatlylyk çeşmesi bilen üpjün edýär, hemme fiziologiki hadysalaryň kadaly geçmegine ýardam berýär, biziň keýpimizi çag edip, zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Akyldar Sokrat diýmişleýin, "Iýmek üçin ýaşamaly däl-de, ýaşamak üçin iýmeli".

Edil şol maksat bilen, biziň "Sagdyn we tagamly nygmatlar" bölümimizde ussat aşpez tarapyndan hödürlenýän dürli näz-nygmatlaryň taýynlanyş usullary Siz we maşgalaňyz üçin peýdaly we tagamly bolup, göwnüňizden turar diýip tama edýäris.

Hemde okyjylary öz halaýan, sagdyn we tagamly nygmatlarynyň taýynlanyş usuly bilen saýtda paýlaşmaklaryna çagyrýarys.

Nygmatlaryň taýynlanşy barada maglumaty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iberiň!

  • 2979 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Adamyň durmuşy köp taraply. Lezzetli naharlar bilen iýmitlenmek, elbetde ony hem başarsaň, durmuşyň gerek bolan aýrylmaz bir bölegi. Ol naharlary nähili iýýärsiň, haçan we näçe möçberde iýýärsiň, ana ol esas çözgüt bolup durýar. Bulara düşünýän...

Adamyň durmuşy köp taraply. Lezzetli naharlar bilen iýmitlenmek, elbetde ony hem başarsaň, durmuşyň gerek bolan aýrylmaz bir bölegi. Ol naharlary nähili iýýärsiň, haçan we näçe möçberde iýýärsiň, ana ol esas çözgüt bolup durýar. Bulara düşünýän adam üçin saýtda naharlaryň taýýarlanyşy hakynda maglumatlar örän peýdaly diýip düşünýärin.

Dowamy
Güljan.
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Okyjynyň tesbirini okadym. Onuň öz pikirini aýtmaga haky bar. Men ol zatlary dannap duramok. Aýtjak zadym ol hem Siz gowy maglumatlary berseňiz esasy zat olary okap, biziň Size bolan hoşallygymyz.

Talyp.
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Häzirki döwürde köpümiz iýmek üçin ýaşaýan ýaly. Sagdyn iýmitlenme sagdyn durmuş ýörelgesiniň esaslarynyň biri bolup durýar. Keselleriň köpüsi iş stolunyň ýa-da naharly stoluň (saçagyň) başyndan gözbaşyny alyp gaýdýar. Şonuň üçin kada laýyk...

Häzirki döwürde köpümiz iýmek üçin ýaşaýan ýaly. Sagdyn iýmitlenme sagdyn durmuş ýörelgesiniň esaslarynyň biri bolup durýar. Keselleriň köpüsi iş stolunyň ýa-da naharly stoluň (saçagyň) başyndan gözbaşyny alyp gaýdýar. Şonuň üçin kada laýyk iýmitlenmegimiz her birimiziň saglygymyz üçin wajyp. Özüňi sagdyn saklamak, garrylykda keseller bilen göreşip geçmejek bolsaň hökman.<br />Hormatly saýtyň lukmanlary!Saýtda täze girizen sagdyn we tagamly nygmatlar baradaky maglymatlaryňyz ýerlikli, taýýarlanyşy ýaşlara mekdep. Ýöne meniň pikirimçe onuň baş sahypada keselleriň arasynda ýerleşdirilmegi Saglyk saýtynyň görküni bozýar, manysyna ýaramaz täsir edýär. Tagamly nygmatlar taýýarlanyp iýilende hem işdämen iýiler öýdemok. Sebäbi töweregindäki kesellere her adamyň öz garaýşy bolýar. Her kim bir hili kabul edýär. Şonuň üçin taýýarlanan tagamly nygmatlar işdäli iýlip, lezzet alynar ýaly başgaçarak ýerleşdirseňiz gowy bolardy.

Dowamy
Okyjy.
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location