Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TIZ KÖMEK NÄÇE WAGTDA GELMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

hukuk soraglarySorag: Salam, tiz kömek näçe wagtda gelmeli? Muňa gözegçilik edýän kim? Sag boluň.

Jogap: Türkmenistanyň "Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky" kanunynyň 36-njy maddasyna laýyklykda, tiz saglygy goraýyş kömegi raýatlara gaýragoýulmasyz saglygy goraýyş kömegini talap edýän keseller, betbagtçylykly halatlar, şikesler, zäherlenmeler we beýleki ýagdaýlar bolan mahalynda berilýär.

2014-nji ýyldan bäri, Türkmenistanda Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezleri hereket edýär. Bu merkezleriň Aşgabatda we her welaýatda biri bar. Türkmenistanda tiz kömek gullugynyň näçe wagtda kömege ýetişmelidigi barada düzgünnama elýeter däl, emma Russiýada gaýragoýulmasyz tiz kömek jaň edileninden soňra 20 minudyň içinde gelip ýetişmeli.

  • 337 gezek okalan