Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MORAL TAÝDAN ÝETIRILEN ZYÝANYŇ ÖWEZINI SORAP BOLÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

hukuk soraglarySorag: Eger näsag hassahanada lukmanyň goýberen ýalňyşlygy sebäpli aradan çyksa, moral taýdan ýetirilen zyýanyň öwezini sorap bolýarmy?

Jogap: Raýatlaryň hukuklarynyň goralmagy Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 11-nji maddasynda kepillendirilişi ýaly, hassahananyň ýerleşýän ýerindäki sud organlaryna moral zyýanyň öwezini sorap, arza ýazmak arkaly amala aşyrylýar.

  • 597 gezek okalan