GAZAGYSTANDA AIW INFEKSIÝALARY KÖPELÝÄR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

gazagystanda aiw2003-nji ýyldan bäri ABŞ-nyň hökümeti Gazagystanyň AIW/AIDS kesellerine garşy göreşine goldaw hökmünde ýurda 50 million dollar kömek berdi. Bu kömek Amerikanyň prezidentiniň AIDS üçin dessin çäreler taslamasy PEPFAR-yň üsti bilen amala aşyryldy.

Soňky ýigrimi ýylyň içinde ABŞ-nyň bu maliýe kömeginiň netijesinde ägirt uly ösüşler gazanyldy. 2022-nji ýylyň hasabatlaryna görä, Gazagystanda AIW bilen ýaşaýan adamlaryň 87%-i antiretrowirus terapiýasy bilen üstünlikli bejergi alýarlar. Şeýle-de, AIW diagnozy goýlan pasiýentleriň 90%-i, hatda ýurduň çet ýerlerinde ýaşaýanlar hem, diagnozdan soňra 7 günüň içinde bejergi almaga başlaýarlar.

Bu kesele garşy göreşde uly sepgitlere ýetendigine garamazdan, Gazagystan PEPFAR tarapyndan goldaw berilýän ýurtlaryň içinde AIW infeksiýalarynyň artyp barýan az sanly ýurtlarynyň hataryna girýär. Gazagystanda 2010-njy ýyldan bäri täze infeksiýalaryň sany 83% ýokarlandy. Infeksiýalar esasan biabraýlyga we diskriminasiýa has ýygy sezewar bolýan we çetleşdirilýän toparlarda ýüze çykýar. Hut şonuň üçin hem, PEPFAR maksatnamasy Gazagystanda AIW keselini anyklamakda, bejermekde we onuň öňüni almakda her bir topar üçin ýöriteleşdirilen çemeleşmäni ileri tutýar.

Çeşme: USAID

  • 490 gezek okalan