ÇAGA GARAŞYLAN BOLMALYDYR!

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (30 Ses)

SALAM, GADYRLY OKYJYMYZ!

Biz "Önelgelilik we onuň meseleleri" boýunça geçirýän kampaniýamyzyň dowamynda ""Çaga garaşylan bolmalydyr" ýa-da göwreliligiň öňüni alyş serişdeleri barada nämeler bilmeli?" atly kitapçany taýýarladyk. Bu kitapça maşgalany meýillerşdirmegiň wajyp meselelerine degişli maglumatlary sada dilde okyjylaryň giň köpçüligine ýetirmek üçin niýetlenendir.

Biz öz kitapçamyzda has ýörgünli ulanylýan göwreliligiň öňüni alyş serişdeleri barada esasy maglumatlary bermäge çalyşdyk. Şu wagt ene-ata bolmaga howlukmaýan bolsaň, öz durmuşy meýilleriňize, saglyk ýagdaýyňa we ýaramlylygyna baglylykda, sen öz kontraseptiw serişdäni saýlap bilersiň. Bu saýlawy Sen diňe lukman bilen bilelikde amala aşyrmalysyň!

Dogjak çaga garaşylan bolanda – diňe şu ýagdaýda ol ene-atanyň bagtlylygyny, maşgalanyň berkligini we mähirli gurşawy üpjün edip biler!

Türkmenleriň "Ýekäniň çaňy çykmaz" diýip aýdyşy ýaly, biz ýekelikde köp zady etmegi başarmarys. Şonuň üçin-de, biz Seniň ýardamyňa mätaç! Il saglygyna öz goşandyňy goşup bilýandigiňi unutma!

Sen kitapçany saýtyň sahypasyndan indirip, ony islendik printerde çap edip bilersiň. Biz şu kitapçany okanyňdan soň, ony öz dost-ýarlaryňa, garyndaşlaryňa, tanyşlaryňa ýetirersiň diýip umyt baglaýarys. Eger şu kitapçany ýaýratmak babatda haýsydyr bir pikirleriň bar bolsa, olary biziň bilen paýlaş. Biz Seniň bilen hyzmatdaşlyk etmäge elmydama taýýar!

Saýtyň işgärler topary.

KITAPÇANY AÇMAK ÜÇIN ÝOKARDAKY SURATA BASYŇ!!!
(KITAPÇA PDF FORMATYNDA ≈2.2 MB)

  • 11083 gezek okalan