PREZERWATIW: SAGLYGYŇ BARADA ALADA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.76 (51 Ses)

SALAM, GADYRLY OKYJYMYZ!

Biz "Önelgelilik we onuň meseleleri" boýunça geçirýän kampaniýamyzyň dowamynda "PREZERWATIW: SAGLYGYŇ BARADA ALADA" atly kitapçany taýýarladyk. Bu kitapça önelgeliligiň wajyp meselelerine degişli maglumatlary sada dilde okyjylaryň giň köpçüligine ýetirmek üçin niýetlenendir. Türkmenleriň "Ýekäniň çaňy çykmaz" diýip aýdyşy ýaly, biz ýekelikde köp zady etmegi başarmarys. Şonuň üçin-de, biz Seniň ýardamyňa mätaç! Il saglygyna öz goşandyňy goşup bilýandigiňi unutma!

Sen kitapçany saýtyň sahypasyndan indirip, ony islendik printerde çap edip bilersiň. Biz şu kitapçany okanyňdan soň, ony öz dost-ýarlaryňa, garyndaşlaryňa, tanyşlaryňa ýetirersiň diýip umyt baglaýarys. Eger şu kitapçany ýaýratmak babatda haýsydyr bir pikirleriň bar bolsa, olary biziň bilen paýlaş. Biz Seniň bilen hyzmatdaşlyk etmäge elmydama taýýar!

Saýtyň işgärler topary.

KITAPÇANY AÇMAK ÜÇIN ÇEP TARAPDAKY SURATA BASYŇ!!!
(KITAPÇA PDF FORMATYNDA ≈1.5 MB)

  • 9368 gezek okalan