TÜRKMEN MODASY ÖZGERMELİ DÄLMİ? - Bedeniňi bilmek - saglygyňy berkitmek.

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÜRKMEN MODASY ÖZGERMELİ DÄLMİ?

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (24 Ses)

Türkmen forum saýtlarynda sosial temalarda her dürli gürrüňler geçirilýär. Döwrüň üýtgeýän durmuş şertleri, ýaşlyk, ýaşlaryň özüni alyp barşy baradaky makalalar köpçülik tarapyndan okalyp, kän teswir ýazylýar. Şular ýaly temalaryň iň köp ýazylyp teswirlenýänlerinden biri hem türkmen aýal-gyzlarynyň geýim stili baradaky makalalar we pikirler bolsa gerek. Ertir.com, talyplar.com ýaly forumlar açylany bäri iň köp pikir alşylan tema, gyzlaryň geýim stili baradaky ýazgylardyr diýsek ýalňyşmarys.

Ýazylan teswirlerde adamlaryň köpüsi gyzlaryň giň we uzyn köýneklerden tapawutlanýan, beden syratyny görkezýän dar biçüwli stilleri saýlamagyny ýazgarýarlar. Az sanly progressiw dünýägaraýyşly türkmenler bolsa türkmen stiliniň global moda akymyna ýakynlaşmalydygyny öňe sürýärler. Men bu makalada köpçüligiň pikirlerine bolan garaýyşlarymy beýan etmekçi.

Türkmen gyzlarynyň modasy

Dünýäniň beýleki ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem moda her döwürde üýtgäp durýar. Ýöne daşary ýurtlardan tapawutlylykda, türkmen gelin-gyzlarynyň modasy moda studiýalary tarapyndan däl-de, ýurdumyzdaky az sanly tikinçiler tarapyndan döredilýär. Gyzlaryň aglabasy bazardan mata satyn alyp, üns çekmek üçin ýa-da gözel görünmek üçin üýtgeşik stillerde tikdirmegi makul bilýärler. Soňky ýyllar dar köýnekleri geýýän gyzlaryň köpelendigini göz öňünde tutsak, beden gözelligini öňe çykarýan, dar biçüwli eşikleriň has meşhurdygyny aýtmak mümkin.

Konserwatorlar türkmen modasyndan nägile

Türkmen erkekleriniň aglabasy, esasan hem ýokary bilimi bolmadyk ýaşlar konserwatiw dünýägaraýyşly bolýarlar. Konserwatizm – bu hemme gymmatlyklary, däp-dessurlary, sosial kadalary we egin-eşik formalaryny öňden gelşi ýaly gorap saklamalydygyny öňe sürýän sosial pelsepesidir. Konserwatiw dünýägaraýyşy bolan adamlar ösüş we özgerişe garşy çykýarlar, ähli zat öňden gelşi ýaly goralyp saklanmaly diýip hasap edýärler.

Türkmen gyzlarynyň saýlaýan özüne çekiji stilleri dowamly özgerişi başdan geçirýändigi sebäpli, konserwatiw erkekleri birahat edýär. Olar gyzlaryň moda saýlawyna hormat goýup, sylaşykly bolmagyň ýerine, ertir.com, talyplar.com, vk we facebook ýaly sosial platformalarda döwrebap türkmen modasyna garşy çykýarlar. Hatda öte geçip, türkmen aýal-gyzlaryna garşy gödek teswirler ýazýanlaram tapylýar. Olara görä türkmen gyzlary dar geýim geýmeli däl. Ýewropa stiline ýykgyn etmeli däl. Olar milli geýinmeli.

Haýsy milli geýim?

Belli bir taryhy prosesiň dowamynda dörän, belli bir geografik sebitde ýaşaýan, belli bir halka mahsus geýim formasyna milli geýim diýilýär. Milli modanyň şekili sebitden sebite ýa-da döwürden döwre üýtgäp bilýär. Her halk öz durmuş şertlerine laýyklykda moda döredýär. Mysal üçin, araplar jokrama yssydan goranmak üçin hyjabyň dürli görnüşlerini döreden bolsalar, Grinlandiýada ýaşaýan eskimoslar aýazly howa şertleri sebäpli galyň deriden ýasalan milli geýimleri döredipdirler.

Şunlukda, milli geýinmegi teklip edýän türkmen konserwatorlaryň bu pikiri göräýmäge gowy teklip ýaly görünýändir. Ýöne bu düýpli pikirlenilmedik garaýyşdyr. Sebäbi okuw kitaplarymyzda hem aýdylşy ýaly, türkmen halkynyň 5000 ýyllyk taryhy bar. Türkmeniň geçen asyrda döreden milli egin-eşiginiň bolşy ýaly, orta asyrlarda döreden milli egin-eşiklerem bar. Ata-babalarymyzyň ilkidurmuş obşina gurluşynda geýen egin-eşiklerem "milli" sypatlandyrmasynyň düzümine girýär. Döwür üýtgäp döwran aýlandygy saýy milli egin-eşikler hem birnäçe üýtgeşmelere sezewar bolýar. Onsoň möhüm sorag döreýär – "Gelin-gyzlarymyz haýsy döwrüň milli eşigini geýmeli?"

Belki-de, ilkidurmuş obşina döwrüne mahsus bedeniň belli bir bölegi agaç ýapraklary bilen gizlenilmelidir? Belki-de, gelin-gyzlarymyz goýun-geçiň derisini oranyp gezmelidir? "Gyzlar milli geýinmeli" diýýän erkekler bu soraglar barada pikirlenmek islemeýärler. Ýöne olar teswirlerinde, göz öňünde tutýan milli eşikleriniň türkmen ene-mamalarynyň geçen asyrlarda geýen eşikleridigini belli edýärler.

Indi siz pikir edip görüň. Eger ata-babalarymyz hem bu günki sowatsyz erkekler ýaly gelin-gyzlara geçen asyryň modasyny geýdiren bolanlarynda, milli egin-eşiklerimiz özgerişi başdan geçirermidi? Geçirmezdi. Gelin-gyzlarymyz bu gün hem Amazon tokaýlaryndaky käbir halklar ýaly derini oranyp gezmeli bolardylar. Şuny göz öňüne getirmek hem gülkünç hem-de gorkunç!

XXI asyryň türkmen modasy

Häzirki geýilýän dar biçüwli egin-eşikler ruslar, italýanlar ýa-da fransuzlar tarapyndan döredilmedi. Bu modany türkmen gyzlarynyň islegine laýyklykda türkmen tikinçileri döretdi. Şol sebäpli bu egin-eşikler milli türkmen modasy hasaplanýar. Bu moda häzirki döwrüň modasydyr. Gyzlaryň beýle köýnekleri saýlamagyna üns çekmek, halanmak, owadan görünmek ýaly islegler sebäp bolýan bolmagy mümkin. Ýöne bu islegler millilige ters düşýän däldir. Sebäbi, garşydaş jynsyň söýgüsini, ünsüni gazanmak islegi adamyň tebigatynda bar.

Sylaşykly bolmak meselesi

Elbetde, her kimiň öz pikiri bolup biler. Käbir adamlar konserwatiw, käbirleri bolsa özgerişi goldap biler – bu düşnükli ýagdaý. Ýöne dünýäde seniň pikiriňe goşulmaýan adamlaryň bardygyny bilmek we olaryň hem başgaça pikirlenmäge hakynyň bardygyny kabul etmek gerek.

Türkmen gyzlary öz dünýägaraýşyna görä dürli modany saýlap alyp biler. Biz erkeklere muňa düşünmek, gyzlaryň saýlawyna hormat goýmak we sylaşykly bolmak galýar. Moda bir duran ýerinde durmaýar. Ol mydama üýtgeýär. Bu gün eşikler daralan bolsa, ertirki gün giňelip, gysgalyp ýa-da uzalyp biler. Bu ýagdaý bütinleý sosial-durmuşdaky üýtgeşmelere bagly. Beýleki halklarda bolşy ýaly, türkmen modasy hem özüne mahsus özgerişleri başdan geçirdi, geçirýär we geljekde hem geçirmegi dowam eder.

Makalada beýan edilýän pikirler hem-de garaýyşlar awtoryň özüne degişlidir.

Awtor: Anyk Şirow

  • 5169 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Umuman ösüş tebigatyñ ýazylmadyk kanuny,emma her bir zatda mirasa sarpa guýulsa ýagşy. Nuhuñ tupany ýaly bütinleý üýtgese onda her topar aýry däp-dessur we özüne laýyk medeniýeti saýlap alar, saýlap almak hem ozalky gan akymyñy yzarlar, biz...

Umuman ösüş tebigatyñ ýazylmadyk kanuny,emma her bir zatda mirasa sarpa guýulsa ýagşy. Nuhuñ tupany ýaly bütinleý üýtgese onda her topar aýry däp-dessur we özüne laýyk medeniýeti saýlap alar, saýlap almak hem ozalky gan akymyñy yzarlar, biz yene-de türkmençiligimize dolanmaly bolarys. Bäş günki asudalygy azgynlyga däl-de agzybirlik bilen öz milliligimizi goralyñ. Goý hemmeler bize meñzesin!

Dowamy
Amannazar
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Geýsinler ,özlerine seretsinler. Bizä Aýnany kim alsa şol alsyn toý bolsa bolýar

Rahat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Soňky ýyllarda, aýratyn hem ýaş aýallaryň halk arasynda aýdylyşy ýaly "topbylary" ulanylşy boýunça uly gerim aldy. Ýöne weli oňarsa-oňarmasa, gelişse-gelişmese, köpleriň aýdyşy ýaly "bedreler" käbirleriň kellelerinde tagaşyksyzlyk döredýär. Ol...

Soňky ýyllarda, aýratyn hem ýaş aýallaryň halk arasynda aýdylyşy ýaly "topbylary" ulanylşy boýunça uly gerim aldy. Ýöne weli oňarsa-oňarmasa, gelişse-gelişmese, köpleriň aýdyşy ýaly "bedreler" käbirleriň kellelerinde tagaşyksyzlyk döredýär. Ol ýagdaýdan aýallaryň özleri belli bir netije çykaraýmasalar bir zat aýtmak kyn.

Dowamy
Haýytly
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

XXl asyr: aýal-gyzlaryň öňki halta ýaly köýneklerinden daşlaşmaly. Häzir zenanlar beden gurluşyna görä syratyny, sypatyny aýdyňlaşdyrýan, gelşip duran köýnekleri geýýärler. Ýöne, kellelerindäki bedreleri bolanokda!

Synçy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Awtor taryhy teswirleyshinde nadogrylyk bar. Taryhchy dale menzeyan makalana seredilse. biraz dogryrak beyan etsen. tema onat jemgyyetchilik durmushymyzyn esasy meselelerinin biri.

Noker
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="Gerçek"]Makaladaky beýän edilýän pikirleriň aglaba böleginde "Biziň gelin-gyzlarymyz indi gadymy döwürde geýilen geýimlere görä geýinmelimi" diýen sorag astynda ýazylypdyr.<br />Häzirki tehnologiki döwürde moda hasaplanylýan zatlar...

[quote name="Gerçek"]Makaladaky beýän edilýän pikirleriň aglaba böleginde "Biziň gelin-gyzlarymyz indi gadymy döwürde geýilen geýimlere görä geýinmelimi" diýen sorag astynda ýazylypdyr.<br />Häzirki tehnologiki döwürde moda hasaplanylýan zatlar (tehnikalar hem degişli) bilen bilelikde geýimler hem örän tiz moda bolup ýaşlaryň arasynda ýaýraýar. Gelin-gyzlaryň soňky moda diýip açyk we ýarym-ýalaňaçlyga ymtylýan dar köýnekleri biziň milletimize asla gabat gelýän hereket dälä.<br />Moda-ny ýok edip ýa-da saklap bolmaz, ýöne öz gelip çykyşyňa kybat gelýän öz urp-adatlaryňa görä we milli geýimler diýip häzirki döwüre çenli saklanyp gelen geýimlerimzi täze döwüre görä kybaplaşdyryp moda edip geýmek has-da biziň gözel gelin-gyzlarymyzy yza galak däl-de owadan we ajaýyp edip görkezjekdigi anyk ahyryn.<br /><br />Internetde we telewizorlarda görkezilýän ýarysy kesik ýa-da ýakasy ýirik geýimlere seredip öz aramyzda moda etjek bolsak onda sanlyja ýyldan geýimleriň nädereje boljakdygyny göz öňüne getirmekde kyn bolar.[/quote] "Biziň millete gabat gelýän hereket dälä" diýende köplenç hiç hili medeni we taryhy faktlara esaslanmazdan, diňe şahsy konserwatiw pikirlere esaslanyp aýdylýar. Aýtmaly dälmi diýmegiňiz münkin, ýok aýdybermeli. Ýöne bu dogry pikirmi? Gelin-gyzlar köçedäki haýsydyr bir konserwatiw düşünjeli adamyň şahsy dünýägaraýşyna görä geýinmäge mejburmy näme? <br /><br />Siz "...milli geýimleriň biçüwini häzirki döwre kybaplaşdyrmaly" diýende hak aýtdyňyz. Sebäbi dürli milletlere mahsus özboluşlylygyň goralyp saklanmagy diňe şol halk üçin däl, tutuş adamzat medeniýeti üçin möhüm. Ýöne pikir edip görsek, häzirki dar biçüwli eşikler bütinleý biziň özümize mahsus stiller. Olara menä telewizorda-zatda duş gelmedim. Olara Milanda, Parižde -- umuman dünýäň başga ýerinde-de duş gelip bolar öýdemok. Olar diňe biziň güneşli ýurdumyzyň şäherdir obalarynda bar. Bu bolsa şol modanyň döwrebap türkmen modasydygyny, geçen asyrlardaky modanyň bugünki keşbidigini aňladýar.

Dowamy
Anyk Şirow
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gyzlaramyza oglanlarymyz "men dinge sanga seksual, onelgellilk mashyny hokmunde" seredyarin diyarler. Shonung uchin gyzlaraymyz dinge tenine uns chekyarler. Bu jynslaryng inche gatnashygy. Facebooka gir, Vkontate gir. Ayal gyzlarymyzyng ing...

Gyzlaramyza oglanlarymyz "men dinge sanga seksual, onelgellilk mashyny hokmunde" seredyarin diyarler. Shonung uchin gyzlaraymyz dinge tenine uns chekyarler. Bu jynslaryng inche gatnashygy. Facebooka gir, Vkontate gir. Ayal gyzlarymyzyng ing halanyan suratlarynda olar men "injener", "wrach" diyip surata dushenoklar. Ownashan oglanlar, ownashan gyzlary isleyarler. Awtor yaly pikir edyan oglanlar dymyp oturmazalar diyip umyt edyarin.

Dowamy
Betje
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Awtor sizin aytyanyzda-da jan bar. Ynha aydaly bizin gonsy dowlet ozbekistanda professorlary oz ayal gyz geyimlerinden nagile bolup telewizorda cykys etyaler. Onda name solar yokary bilime eye daldir oytyanmi? Kopculigin nagile bolyan zady gyzlar...

Awtor sizin aytyanyzda-da jan bar. Ynha aydaly bizin gonsy dowlet ozbekistanda professorlary oz ayal gyz geyimlerinden nagile bolup telewizorda cykys etyaler. Onda name solar yokary bilime eye daldir oytyanmi? Kopculigin nagile bolyan zady gyzlar gaty dar geyinya wah gunde moda cykarsynlar yone dym tyrryk dar etman normalno geyenlerinde kakasy keyjek bolup duranoga.

Dowamy
Hemra
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Makaladaky beýän edilýän pikirleriň aglaba böleginde "Biziň gelin-gyzlarymyz indi gadymy döwürde geýilen geýimlere görä geýinmelimi" diýen sorag astynda ýazylypdyr.<br />Häzirki tehnologiki döwürde moda hasaplanylýan zatlar (tehnikalar hem...

Makaladaky beýän edilýän pikirleriň aglaba böleginde "Biziň gelin-gyzlarymyz indi gadymy döwürde geýilen geýimlere görä geýinmelimi" diýen sorag astynda ýazylypdyr.<br />Häzirki tehnologiki döwürde moda hasaplanylýan zatlar (tehnikalar hem degişli) bilen bilelikde geýimler hem örän tiz moda bolup ýaşlaryň arasynda ýaýraýar. Gelin-gyzlaryň soňky moda diýip açyk we ýarym-ýalaňaçlyga ymtylýan dar köýnekleri biziň milletimize asla gabat gelýän hereket dälä.<br />Moda-ny ýok edip ýa-da saklap bolmaz, ýöne öz gelip çykyşyňa kybat gelýän öz urp-adatlaryňa görä we milli geýimler diýip häzirki döwüre çenli saklanyp gelen geýimlerimzi täze döwüre görä kybaplaşdyryp moda edip geýmek has-da biziň gözel gelin-gyzlarymyzy yza galak däl-de owadan we ajaýyp edip görkezjekdigi anyk ahyryn.<br /><br />Internetde we telewizorlarda görkezilýän ýarysy kesik ýa-da ýakasy ýirik geýimlere seredip öz aramyzda moda etjek bolsak onda sanlyja ýyldan geýimleriň nädereje boljakdygyny göz öňüne getirmekde kyn bolar.

Dowamy
Gerçek
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Howwa hemme zat uytgap dur. Edil sonun yaly hem gyzlaryn modasy hem uytgap dur. Dine egin esikleri dal gylyk hasiyetleri hem. Turkmen gyz gelinlerinin ar namysa garaysy hem. Su zatlary dogry hasap edyanligimiz ucin namys name haya name seredenaklar.

rowshen
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location