Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

FEMINIZM: NÄDOGRY DÜŞÜNÝÄNLER ÜÇIN GOLLANMA

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.12 (34 Ses)

Meniň feministe öwrülmegime türkmen erkek oglanlary sebäp boldular. Olaryň şübhe bilen meni "feminist" diýip atlandyryp başlamaklary maňa "feminizm" düşünjesini düýpli öwrenmäne itergi berdi. Näme üçin erkek oglanlarymyza "feminizm" düşünjesi şeýle agyryly täsir edýärkä? Olar nämeden gorkýarlar? Söwet döwründen miras bolan, aýal-gyzlara berlen deňhukuklary her gün durmuşa geçirip bilmekligim, olaryň wagtyň geçmegi bilen ownamazlygy we dürli çäklendirmelere sezewar bolmazlygy maňa örän wajyp bolup durýar. Hawa, "deňhukuklylygy" çörege çalyp iýip bolmaýar. Şu ýerde hem "Deň hukuklar nämäni aňladýar?" diýen sorag ýüze çykýar. Türkmen erkek-oglanlarynyň feminizm bilen baglanşykly esasy aladalanmalary öýlenmek, maşgala gurmak bilen bagly bolup durýar: öý hojalygynda kim öý işlerini etmeli? Kim öýde oturyp çagalara seretmeli? "Bu meselelerde aýallaryň saýlamaga erkinligi bolmaly" diýlende, erkekler gahar-gazaba münýärler.

Ýaşlaryň uly bölegi feminizmiň nämäni aňladýanyny bilmeýärler. Feminizm – seň jynsyňa garamazdan adam hukuklaryna, hormata, mümkinçiliklere we jogapkärçilige eýe bolmak hukugydyr. Bu hukuklara biz bagtymyzyň çüwmegi bilen Söwet döwründen mirasgär bolup galdyk. Türkmen oglanlarynyň we gyzlarynyň aglaba bölegi öz ene-mamalarynyň agyr durmuşyndan bihabar. Mamalarymyzyň, enelerimiziň bilim almakda, zähmet çekmekde, çaga ýetişdirmekde nähili agyr günleri başdan geçirendiklerini, nähili ýowuz şertlerde ýaşandyklaryny bilmeýärler. Taryha göz aýlasak, olaryň ejirli agyr durmuşlary Sowet dowründe başlanan gaýduwsyz göreşleriň netijesinde gowlaşyp başlapdyr.

Ýaşlar ýaşlygyny edýärdä!

Ýaşlarda mümkin feminizm barada durmuşy düşünjeler ýetmezçilik edýändir. Erkek gazanç etmeli, aýal öýde oturmaly – bu durmuşa, döwre laýyk gelmeýan düşünjedir. Meselem, öýde işsiz ýatan erkek adam aýaly uzyn gün işde bolanda öý işlerine kömek bermegi ýokuş görýär. Näme üçin? Öý işleri iş dälmi? Näme üçin türkmen jemgyýetinde şeýle könelşen düşünje "söýgiň" bir bölegi bolup galýar, jynslaryň dinamikasyny kesgitleýär? Oý işlerine kömek bermek erkeklik häsiýetiňe zarba urýarmy?

Jynslaryň maşgaladaky, jemgyýetdäki orny özgerdi we özgerýär. Siwilizasiýa derejesinde bolup geçýän üýtgeşmelere göz ýummak, olary inkär edip gezmek jemgyýetde howply, ýaramaz tendensiýalary, aýal-gyzlaryň erkeklere, erkekleriň aýallara bolan garaýyşlaryny has hem ýaramazlaşdyrýar.

Türkmen mediasynda "eneler maşgala ojagynyň ýylysyny we jemgyýetimiziň ahlak esaslaryny, ruhy gymmatlyklaryny hem-de ynsanperwer ýörelgelerini gorap saklaýarlar" diýip bellenilýär. Gynansakda, iş ýüzünde deň hukuklara eýe bolmadyk türkmen aýal maşgalasynyň "jemgyýetiň ahlak esaslaryny, ruhy gymmatlyklaryny" gorap saklap bilmegi mümkin däl! Şu döwürde bilimsiz, okuwsyz eneler öz çagalaryny kän mümkinçiliklerden mahrum edýärler.

"Erkekleri ýigrenýän aýallar!"

Feminizm "durmuşa çykmaly däl, erkekleri äsgermeli däl, zenanlyk, näz-kereşme duýgularyny başdan geçirmeli däl" diýip çykyş edenok. Mekdeplerde bu barada söz açylmazlygy şeýle düşünjeleriň giňden ýaýramagyna getirýär. Feminizm:

1. Meň durmuşymyň manysyny diňe nesil öndürmek, enelige bolan ukybym bilen kesgitlemän, potensialymy, maksat-myratlarymy öz islegime, erkime göra doly durmuşa geçirmegime ýol açýar;

2. Maňa ene bolmagy, näçe çaga edinmegi öz islegime görä saýlap almaga mümkinçilik berýär;

3. Maňa ene bolmagy saýlap almaga we hem enelik hem professional taýdan ösmäge, hünärmen bolmaga, ikisini hem üstünlikli durmuşa geçirip bilmäge şert (enelik döwründe häkimiýetleriň goldawy) döredýär;

4. Zenanlaryň erkek adamlar bilen deň derejede sosial, syýasy we ykdysady deňligini öňe sürýär. Olaryň deň derejede zähmet çekip bilmegini we olara zähmet hakynyň deň derejede üpjün edilmegini goldaýar;

5. Aýal-gyzlary "bidüzgünçilikden goramak" meýilli, başgada çüýrük sebäpleri getirip, meniň hereketlerimi, erkimi, ýaşaýyş ýörelgämi, meniň geljegimi saýlap almagy çäklendirmek üçin döredilýän düzgünlere, buýruklara garşy çykmaga mümkinçilik döredýär.

Giňden ýaýran düşünje – "deňhukuklylygy isleýän aýal-gyzlar erkekleri ýigrenýärler we olar aýallaryň erkeklerden hemme zatda üstün çykmaklaryny isleýärler". Bu nädogry, gülkä mynasyp düşünje! Eger türkmen erkekleri "feminizmiň", "deň hukuklaryň" özlerine, geljeklerine bähbitlidigine düşünmeseler türkmen aýal-gyzlarynyň durmuşlary hiç haçan özgermez. Olaryň mümkinçlikleri, hukuklary çäklendiriler. Feminizm – bu gumanizmiň, ädämkärçiligiň prinsipidir. Haýsy erkek özüni betbagt hasaplaýan, durmuşynda öz maksatlaryna, arzuwlaryna göra ýaşamadyk aýal, gyz bilen durmuş gurasy gelýär?

Feminizm ata-babalarymyzyň öňden gelýän däplerine garşy çykmaýar. Feminizm bu däpleri sorag astyna almaga mümkinçilik döredýär. Ähli däpler progressiw bolup bilenok. Ata-babalarymyzyň arasynda gulçulygy goldaýanlar hem bolupdyr. Gulçulygyň ýok bolup gidenine şükür edýäris. Feminizm ata-babalarymyzyň öňden gelýän däp-dessurlarynyň aýal-gyzlaryň durmuşyna ýetirýän negatiw tasirini seljerýär, olary azaltmaga, aradan aýyrmaga synanyşýar.

Edilmeli işler

Ilkinji ädilmeli ädim – her türkmen oglany, gyzy öz geljegi, öz gyz çagalarynyň nähili jemgyýetde ýaşamagyny isleýändigi barada pikirlenmeli. "Men geljekde öz gyzymyň bilim almagyna, arkaýyn zähmet çekmegine, durmuş gurmagyna, deň zähmet hakyna eýe bolmagyna, syýahat etmegine mümkinçilikleriniň bolmazlygyny isleýän" diýip, ýaş adamlaryň sosial ulgamalarda çykyş etmekleri jemgyýetde bolup geçýän ýa-da ýaşlar bilen hiç hili alyp barylmaýan işlerden, ýagdaýlardan habar berýär. Şeýle ýaşlara men öz ene-mamalary bilen söhbetdeş bolmagy maslahat berýärin. Olar 30-50-nji ýyllarda öz başdan geçirenlerini zenan hökmünde öz maşgalalarynda, mekdeplerde we telewideniýede gürrüň bersinler.

Feminizm barada dogry düşünjeli türkmen ýaş nesliň ýetişmegi üçin bu barada mekdep sapaklarynda şu temadan söz açylmaly. "Deňhukuklylygyň" näme aňlandýany taryha, ylyma esaslandyrylyp düşündirilmeli. Şeýle edilse biziň hem jemgyýetimizde ýaşlaryň garaýyşlary özgerer diýip pikir edýärin. Jynslaryň tapawutlylygy (psihologiýa) we deňligi barada söhbetdeşlik gurnalsa ýaşlaryň düşünjeleri özgerer we döwrebaplaşar.

Geljekde bir gün türkmen erkek oglanlary "deň hukuklylygy" doly manysynda durmuşlaryna geçirip başlanlarynda men "feminist" bolmagymy goýjagyma söz berýärin.

Makalanyň awtory: Maral Nazarowa

  • 2515 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Jemgyýetde zenanlar bilen erkekleriň deňligi gowy zat. Ýöne maşgalada Pygamberimiziň wesýetlerinden ugur alynsa gowy bolardy... Ýöne men muny aýtmak bilen, maşgalada deňsizlik bolmaly diýjek hem bolmadym. Zenan bir dereje özüni erkekden aşak...

Jemgyýetde zenanlar bilen erkekleriň deňligi gowy zat. Ýöne maşgalada Pygamberimiziň wesýetlerinden ugur alynsa gowy bolardy... Ýöne men muny aýtmak bilen, maşgalada deňsizlik bolmaly diýjek hem bolmadym. Zenan bir dereje özüni erkekden aşak saýsa, bu agzalalygyň döremeginiň, maşgalanyň bozulmagynyň öňüni alar. Sebäbi, erkek bilen aýal deň bolsa, onda psihologlaryň we seksologlaryň hem belleýşi ýaly, maşgalada agzalalyk dörär, erkek özüniňkini dogry hasaplar, aýalam özüniňkini. Bu ýerde olaryň biri-birinden üstün çykma şansy 50/50 bolansoň, olaryň jedeli hiç wagt gutarmaz we bu är-aýalyň arasyndaky dawalary, uruşlary, biri-birine bolan ýigrenji döreder, soňlugy bilen bolsa, gül ýaly maşgala dagap gider. Emma, zenan özüni erkekden bir mertebe pes saýsa, şeýle-de maşgala egalitar görnüşli maşgala bolsa, onda ol maşgala iň bagtly maşgala bolar...
...Goý, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyz abat bolsun! Öýde hemişe şadyýan çagajyklaryň gülki sesleri ýaňlanyp dursun!
Sag boluň!

Dowamy
Toýly SAZAKOW
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Otegci erkek ayalyn ikinji Hudayy diyilyan soz hind kinolaryndan dalde. Kurany kerimde. Pygambermizin: Alladan basga seźde edilyan bolsa,ayallary arlernin oninde seźde etdirerdim diyen yerinden alynyar. Ayal arini sylany bn hukugy pese duseni...

Otegci erkek ayalyn ikinji Hudayy diyilyan soz hind kinolaryndan dalde. Kurany kerimde. Pygambermizin: Alladan basga seźde edilyan bolsa,ayallary arlernin oninde seźde etdirerdim diyen yerinden alynyar. Ayal arini sylany bn hukugy pese duseni dal. Biraz samsyk pilir etmayin. Yene birzat den hukuklyk bilen sylasyklygynam tapawudyny bilin.

Dowamy
Hemra
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Her hili dushunjeli adam bar, "adamsy ayalynyn ikinji Hudayy" diyip dushunyanlerem bar eken aramyzda. Hindi kinolarynda "adamym men yerdaki Hudayym" diyenlerinde "olaryn kulturasynda sheyle hasaplayandyrlarda, sygry, maymyny ya bir shekili...

Her hili dushunjeli adam bar, "adamsy ayalynyn ikinji Hudayy" diyip dushunyanlerem bar eken aramyzda. Hindi kinolarynda "adamym men yerdaki Hudayym" diyenlerinde "olaryn kulturasynda sheyle hasaplayandyrlarda, sygry, maymyny ya bir shekili yasabam "men Hudayym" diyip yoren halkdan gen dal" diyyadim, emma bizde-de bar eken. Den hukuklylygy chyndan isleyan biri hokman maksadyna yeter, islemeyanlerin bolsa gorshumiz yaly oz wybory "men Hudayym" diyer gezer.

Dowamy
Otegchi
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="kakajan"]dogry aýydýañyz. Millilik bn deñ hukuklyk bir däl. Ýöne nähili bolanda. Aýalyñ hukugy erkek kişiden ýokarda bolanda da. 1. aýal maşgala erkek kişiñ çep gapyrgasyndan ýasalandyr. 2. Jaýlananda 1 metr erkek kişiden çuñ...

[quote name="kakajan"]dogry aýydýañyz. Millilik bn deñ hukuklyk bir däl. Ýöne nähili bolanda. Aýalyñ hukugy erkek kişiden ýokarda bolanda da. 1. aýal maşgala erkek kişiñ çep gapyrgasyndan ýasalandyr. 2. Jaýlananda 1 metr erkek kişiden çuñ jaýlanýandyr. 3. Aýal maşgalañ hukugy kanun bn kesgitlenilýär. Kanunda deñ hukuklydyr diýilýär. 4. öýde bişirýän nahary. Ýuwýan kiri. edýän öý işleri. baran öýüniñ. Adamsynyñ. Gaýnynyñ hormatyna we. Ş.m. edýär. öteräk geçen bolsamam bagyşlañ.[/quote]<br /> <br /><br />Ine gowne jay teswir. Hukuklykda ayallar bn erkekler den hukukly elbetde yone hersinin oz chekmeli yuki barda.

Dowamy
Hemra
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="Hurma"]<br />Birgiden analiz edipsiňiz. Berekella! Göwnüme bolmasa makalada esasy diýiljek bolýan manyny aňmansyňyz. <br /><br />Birinjiden-ä, Saglykda ýazmak üçin ýokary okuw diplomly bolmak hökman däl. Makalalar adaty halk üçin we...

[quote name="Hurma"]<br />Birgiden analiz edipsiňiz. Berekella! Göwnüme bolmasa makalada esasy diýiljek bolýan manyny aňmansyňyz. <br /><br />Birinjiden-ä, Saglykda ýazmak üçin ýokary okuw diplomly bolmak hökman däl. Makalalar adaty halk üçin we halka düşnükli dilde berilmäge çalşylýar. Şonuň üçinem aýdylýan her bir sözi çintgäp oturmaga derek, makalaň aňyrsyndaky umumy beriljek bolýan ideýa üns bersek has dogry bolardy. <br /><br />Men bu makalany okamda türkmen jemgyýetinde ulalan bir gyzyň sesini eşidýärin. Bizde maşgalada jynslaryň aratapawudy hakykatdanam ullakan. Siziň nähili ýerde önüp-ösendigiňiz-ä bilemok, ýöne esasanam obalarda gyzlary henizem 'maddy zat' ýaly görýärler. Olar oglanlar ýaly erkinlikden lezzet alyp bilmeýärler. Kän okuwlaryny dowam etdirmäge höweslendirilmeýärler. Durmuşa çykanlaryndan soň bolsa baran ýerleriniň hyzmatkäri bolmaklary garaşylýar. Dogry, bu zatlara düşünmek ýa üýtgetmek üçin feminist bolmak gerek däl. Ýöne, öz obasyndan, welaýatyndan ýa ýurdundan çykmaýan adam, dürli zatlar bilen gyzyklanyp, kitap okamaýan adam töweregindäki zatlary 'bolmalysy şol' diýip kabul edýär.<br /><br />Şeýle makalalary okamak bolsa, iň azyndan adamlary pikirlendirýär we öz durmuşlaryna we gatnaşyklaryna soragly göz bilen seretmäge itekleýär. Ine makalalaryň maksady şol. Bu ýerde hiç ýazyjy dissertasiýasyny goramak üçin ýazmaýar. Öz fiziki, psihiki we ruhy saglygyny bimaza edýän ýagdaýlar barada ýazýar.[/quote]<br /><br /><br />Aytyanynda jan bar yone men diyjek bolyan zadym ugruna goybersen hojany, yatyp icher gojani diyilyarmi. Kim aytyaray ayal gyzlarda erk yok dp nirden tapyanyz hazir erkekler un oydakisi bashlyk dp at alan iki ayagyny bir adige sokdyryara hazirki ayallar. Yenede bir bellemeli zat ayal durmusa chykdymy Adamsy onun ikinji Hudayy bolya Huday diymek eye diymekligi anladyar shol shonun diyeninde chykmaly dal yaradylshymyz sheyle. Eekeklerinem kopsi chagada gozlesip yor ayaly agyr ayak wagty naharam bishirip yorler dushunyan erkeklerem kop hemmani bir ayakdan surmeli dal. Ugruna goybersen edil boyunjygyna munip kellanden shanik chakyan ayallaram bar.

Dowamy
Hemra
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Sag bolun!

Hemra
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="Teswirçi"]1. Erkek oglanlar ? Bu näme diýmek ? Zenan gyzlar diýen ýalymy. <br /><br />2. Türkmen erkekleri feminizm meýilli gyzlary şübhe bilen däl-de, adatça guwanç we oýun bilen "feminist" diýip atlandyrýarlar.<br /><br...

[quote name="Teswirçi"]1. Erkek oglanlar ? Bu näme diýmek ? Zenan gyzlar diýen ýalymy. <br /><br />2. Türkmen erkekleri feminizm meýilli gyzlary şübhe bilen däl-de, adatça guwanç we oýun bilen "feminist" diýip atlandyrýarlar.<br /><br />3.Sowet döwründe aýal gyzlaryň "öýden çykarylmagy" deň hukuklylykdan beter, işçi güýji bilen baglanyşyklylykda amala aşyryldymyka diýýärin. Şeýle hem "zenanlaň eýe bolan haklary" däl-de, zenanlara berilen we şu döwürde hem berilýän haklar barada gürlemek has dogry bolardy. <br /><br />4."Mamalarymyzyň, enelerimiziň bilim almakda, .... bilmeýärler." Feodal jemgyýet öz ýowuz kadalarynda jynsyýet, millet tapawudyna seretmeýär. <br /><br />5." Meselem, öýde işsiz ýatan erkek adam aýaly uzyn gün işde bolanda ..." Türkmen muňa bihepbe, binamys, elwan ýaglyk başyňa diýýär. "Ajaýyp" filminde Begmyrat kakaň Galkan kaka igenji ýadyňyza düşýändir. "Kanda gördüň...."<br /><br />6. "Gynansakda, iş ýüzünde deň hukuklara eýe bolmadyk türkmen aýal maşgalasynyň..." Ol nähili iş ýüzünde deň hukuklara eýe bolmadyk ? <br /><br />7. "...diňe nesil öndürmek, enelige bolan ukybym bilen kesgitlemän..." Türkmen medeniýetimizde gyzyň, geliniň diňeje ENE bolany üçin göterilýän mertebesine başga ýol bilen eýe bolmak mümkin däl. Bu mertebä laýyk bolmak üçin mydama bolmasa hem, käwagt beýleki "ukyplaryňdan" el çekýän, maksat myrady, islegi mynasyp ENE bolmak bolan eneleri kemsidiji äheň bar seniň tutuş makalanyň içinde hem. Dowamy 9-da<br /><br />8.Bir maşgala gurulansoň näçe çaga ediniljegi ne erkegiň, ne zenanyň karary. Bu babatda entäk tejribesize meňzeýäň <br /><br />9."Maňa ene bolmagy... şert döredýär" Häkimýetleriň şert döredip döretmezligi ýene jynsyýet söweşi bilen baglanyşykly däl.<br /><br />10. Biziň ýurdumyz, jemgyýetimiz üçin şu wagt we gelejekde düýpli mesele bolmaz. <br /><br />11. Maşyn üçin her yolyň, her ýeriň tizlik limiti bar. Jemgyýet we hökümetler üçin düzgünleriň hem. Biziň düzgünlerimiz jynslaryň arasynda ummasyz tapawut goýanok.<br /><br />12. Deňhukuklylygy goramak üçin feminist bolmak hökman däl, adam bolsaň, türkmen bolsaň bolýar. Sorag astyna almaly, dogry belleýäň, elbetde, hemme zady sorag astyna almaly. Ýöne feminizm akymynyň diňeje seň mysallaryňdaky ýaly "akja jüýjedigine" özüň anyk ynanýaňmy ? <br /><br />13.<br /> "Söwet döwründen miras bolan, aýal-gyzlara berlen deňhukuklary her gün durmuşa geçirip bilmekligim, olaryň wagtyň geçmegi bilen ownamazlygy we dürli çäklendirmelere sezewar bolmazlygy maňa örän wajyp bolup durýar." <br />SORAG1<br />Meselem, feminist bolmaýan "adaty türkmen gyzyndan" tapawutlylykda nämeler durmuşa geçirip bolýar ?<br /><br />SORAG2<br />Çäklendirmelere meselemler ?<br /><br />SORAG3 <br />Feminist türkmenleriň we Türkmenistanda feminizmiň mynasyp orun almagy üçin göreşýän kişileri birleşdirýän sosýal platforma barmy ?<br /><br /><br />Seň feminizm maksadyň deňhukuklylygyň doly derejede gazanylmagy ýaly. Ähli feministleriňki hem şeýlemi ? Diňeje kanuny deňhukuklylygyň berjaý edilmeginden we durmuşa ornaşdyrylmagyndan ybaratmy ? Yslam dininiň radikallyk bilen tanalyşy ýaly, feminizm hem radikallygy bilen tanalýar dünýäde. Dinden we dindarlardan nä derejede gorkulýan bolsa, feminizme we feministlere hem şol derejede şübheli garalýar "Global Citizen" "Global Country" bolmaýan ýurtlarda. Makala maksadyna ýetmändir, aýal gyzlaň hukuklary bolsa ünsde tutulmaly wajyp mesele.[/quote]<br /><br />Birgiden analiz edipsiňiz. Berekella! Göwnüme bolmasa makalada esasy diýiljek bolýan manyny aňmansyňyz. <br /><br />Birinjiden-ä, Saglykda ýazmak üçin ýokary okuw diplomly bolmak hökman däl. Makalalar adaty halk üçin we halka düşnükli dilde berilmäge çalşylýar. Şonuň üçinem aýdylýan her bir sözi çintgäp oturmaga derek, makalaň aňyrsyndaky umumy beriljek bolýan ideýa üns bersek has dogry bolardy. <br /><br />Men bu makalany okamda türkmen jemgyýetinde ulalan bir gyzyň sesini eşidýärin. Bizde maşgalada jynslaryň aratapawudy hakykatdanam ullakan. Siziň nähili ýerde önüp-ösendigiňiz-ä bilemok, ýöne esasanam obalarda gyzlary henizem 'maddy zat' ýaly görýärler. Olar oglanlar ýaly erkinlikden lezzet alyp bilmeýärler. Kän okuwlaryny dowam etdirmäge höweslendirilmeýärler. Durmuşa çykanlaryndan soň bolsa baran ýerleriniň hyzmatkäri bolmaklary garaşylýar. Dogry, bu zatlara düşünmek ýa üýtgetmek üçin feminist bolmak gerek däl. Ýöne, öz obasyndan, welaýatyndan ýa ýurdundan çykmaýan adam, dürli zatlar bilen gyzyklanyp, kitap okamaýan adam töweregindäki zatlary 'bolmalysy şol' diýip kabul edýär.<br /><br />Şeýle makalalary okamak bolsa, iň azyndan adamlary pikirlendirýär we öz durmuşlaryna we gatnaşyklaryna soragly göz bilen seretmäge itekleýär. Ine makalalaryň maksady şol. Bu ýerde hiç ýazyjy dissertasiýasyny goramak üçin ýazmaýar. Öz fiziki, psihiki we ruhy saglygyny bimaza edýän ýagdaýlar barada ýazýar.

Dowamy
Hurma
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="Iňlisçe bilýän türkmen"]Şu döwürde gyzlaryň hukugy kemsidilýänini men-ä bilemok. Ýöne oglanlaryň hukugy barada söz açýan hem ýok. Bi feminist awtoryň düýp diýjek bolýan zady - gyzlar durmuşa çykmazyndan owal hem arkaýyn gezsin...

[quote name="Iňlisçe bilýän türkmen"]Şu döwürde gyzlaryň hukugy kemsidilýänini men-ä bilemok. Ýöne oglanlaryň hukugy barada söz açýan hem ýok. Bi feminist awtoryň düýp diýjek bolýan zady - gyzlar durmuşa çykmazyndan owal hem arkaýyn gezsin diýýär, gyzlygyny aldyranynyň hem hiç hili aýby ýok diýýär.<br />Mus-mus diýme-de Mustafa diý-de gutar-da![/quote]<br /><br />Men dushundim seng mus-mus diyip aydvan teklibinge. Dogry. Oglanlar oylenmake ujytlaryny gobeklerine chatyp goysunlar divjek bolyarsung. Gowy adalatly teklip. Birden chozulip gachsa ysyna elter yaly.

Dowamy
betje
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="Inglisje Bilemok"]Tendegey sen. Onson gyzyn "gowlygy" dine "gyzlyk perdesi" bilen olchelyarmi? Ondan bir giden yashlar ayirilshyar... Gyzlygyny gyza saklamali, oglan hem saklamali... dine 1 taraplayin sen dushunjan hem okap chikaryan...

[quote name="Inglisje Bilemok"]Tendegey sen. Onson gyzyn "gowlygy" dine "gyzlyk perdesi" bilen olchelyarmi? Ondan bir giden yashlar ayirilshyar... Gyzlygyny gyza saklamali, oglan hem saklamali... dine 1 taraplayin sen dushunjan hem okap chikaryan netijan... Barde gyzlyk barada soz hem achilmady...Sen yali tupoilar uchin yazilan zat, gel-gel yene dushunmansin...haywanyn chagasy[/quote]<br /> Hak soz...okap gyryldym)) sheyle tupoylar aldy nira barsang. Orta asyryng turpoylary. Gurlap bilyanimizem kolegesinden gorkup chagasynyg geljegini tupoylara berdi....bolmadyk yerden gyzlyk diyar.

Dowamy
betje
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

@Inglisje Bilemok, iňlisçe-hä gaýrada dursun, sen türkmençe hem iki sözüň başyny çatyp bileňoga! Näme diýeniňe eneň düşünäýmese.

Iňlisçe bilýän türkmen
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location