Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÜRKMENISTANLY ÝAŞLARYŇ "ÇYRAÇYLAŞMAK" PROSESI

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.71 (7 Ses)

chyrachy yashlar

"Türkmen ýaşlary" diýlende kimler göz öňüňize gelýär? Akylly-başly, edep-terbiýeli nesillermi ýa-da köçelerdäki çyraçylar?

"Çyraçy" sözi entek türkmen diliniň sözlügine girizilmedi. Meniň düşünjäme görä, çyraçy – bu ilden üýtgeşik, göze ilginç egin-eşikleri geýinýän, çakdan aşa bezenip, ile göwni ýetmän, özüni gopbamsy alyp barýan ýaş adamlar. Emma meniň bilen käbiriňiziň ylalaşmazlygyňyzam ahmal. Meniň sözlügimde "çyraçy" ýaramaz häsiýetleri aňlatsa-da, başgalar üçin bu elýetmez, nusga alarlyk dereje bolup biler.

Halk köpçüligi öňler günbatar ýa rus döwletleriniň ýaşlarynyň özlerini alyp baryşyna, gürleýşine geň galan bolsa, indi öz ýaşlarymyza seredip ýakasyny tutýan az däl. Köpler bolsa henizem "Şäheriň gyzlary edep-tertipsiz, haýasyz we gödek bolýar. Oba gyzlary bolsa tertipli, ekramly gyzlardyr" diýen ýalňyş düşünjäni göterip gezýärler. Şoňa görä-de çyraçylar hem diňe şäherlerden çykýandyr öýdýärler. Men bu makalamda bu düşünjeleriň nädogrulygy bilen birlikde ýaşlaryň geýnişine, il içinde özlerini alyp baryşyna we köçe dilini ulanyşyna ünsüňizi çekesim gelýär.

Ýaşlaryň geýnişi

Ýaşlaryň köp böleginiň estetika, moda degişli düşünjeleri pese düşene meňzeýär. Olaryň barýan ýerlerine görä ýerliksiz geýnendiklerine az duş gelmeýärsiň. Aşgabatdaky Berkarar söwda merkezini mysal alalyň. Daşary ýurtlarda söwda merkezleri özüň, öýüň, maşgalaň üçin söwda edilýän ýer bolsa, biziň ýaşlarymyz üçin bu özüňi daş-töwerege görkezilýän sahna. Berkarara ýaşlar toý-dabaralara geýilýän zerli, gaşly, şleýfi uzyn köýneklerini geýip, iň soňkudan bezenip barýarlar.

"Olar paýtagtlylar-da" diýersiň, emma welaýatlardaky ýaşlaram şolardan kem galmaýarlar. Mary welaýatyna toýa baramda ýaşlaryň eşiklerini görüp ene-atalaryna ýüzlenesim geldi. Oba gyzlaryna çenli bedenleriniň eýlesi-beýlesi çykyp duran, dar köýneklidiler. Köýnek öňler bedeniň näzik tarlaryny ýapmak üçin geýilmeýärdimi näme? Hany, il içinde oba gyzlary asylly bolmaly daldilermi? Gynansakda, oba bilen şäher gyzynyň indiden beýläk tapawudy ýok.

Ýaşlaryň gürleýşi we özüni alyp baryşy

Döwrüň ýaş gyz-gelinleri özleriniň aýal maşgaladyklaryny ýatdan çykaryp, oglanlar bilen deňe-deň gidişip, paýyş sözleri ulanýarlar. Muňa diňe dawaly wakalarda däl, gündelik durmuşda-da kän duş gelýärsiň. Özüne göwni ýetýän gelin-gyzlar erkekler ýaly gürlänlerini kem görmeýärler.

Galyberse-de, oba bolsun, şäher bolsun, tapawudy ýok, indiki ýaşlarymyz ne özlerine ne-de ýaşululara hormat goýýarlar. Arada erbet agyry döräp, gijäni zordan geçirip, daňdan adamym bilen keselhana bardym. Lukmanyň gapysynda beýleki gelinler bilen nobata durmaly boldum. Agyryma çydaman, gözümiň ýaşyny saklap bilmeýänime ýaş gelinlere derek bir garryja daýza dözmedi. Öz nobaty gelende meni hem ýany bilen bile äkitdi. Doktora ilki maňa seretdirip, ondan soňra özüni barlatdy. Şol wakadan soň men ýaşlarda adamkärçiligiň we hormatyň peselendigine has hem göz ýetirdim.

Muny ýazmak bilen, meniň ýaşlarymyza we geljekki nesilerimize ýüzlenesim gelýär: Eger-de siz öz maşgalaňyzda başgalara garşy rehimsizlik görseňiz ýa-da duýsaňyz ol hereketleri gaýtalajak bolmaň. Kiçi bolsaňyzam ululara öwüt-nesihat beriň. Çünki, akyl ýaşda däl-de başda bolýar.

Biz öz neslimizi gowy taraba üýtgetjek bolsak, onda çagalarymyza dogry terbiýe bermelidiris. Çagany kiçiliginden baş edep-kadalara we dogruçyllyk, adamkärçilik, mähirlilik ýaly möhüm häsiýetlere ýugurmaly. Diňe şonda ýaşlar ula, ulularam ýaşlara hormat goýup ýaşar.

Awtor: Leýli Annageldiýewa

  • 2155 gezek okalan

Teswirler (4)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Rahat, hormatly rektor kimkä? G.A.M?

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Awtor edil Mary welayatyny alyp mysal getiripsiñiz. Menem şu taýda bir zady mysal getiresim gelýär.
Ashgabatda ÝOJ - da okap ýören ýyllarym Hormatly Rektorymyz Maryly gyzlara ýerinden tuzyryp bolmasada Obşida "näme ücin jynsy geýäñiz, şuny...

Awtor edil Mary welayatyny alyp mysal getiripsiñiz. Menem şu taýda bir zady mysal getiresim gelýär.
Ashgabatda ÝOJ - da okap ýören ýyllarym Hormatly Rektorymyz Maryly gyzlara ýerinden tuzyryp bolmasada Obşida "näme ücin jynsy geýäñiz, şuny öýñizde geýäñizmi? " diýip gaty sögýärdi.Bashga welaýatdaky gyzlar jensi geýsin,ýupka geýsin olara zat diýenok. ( 5-6 yylar mundan öñ)
Diýmek Maryda ýetishen turkmen gyzlar jensi geýseler gaty geñ görülýär. Geýýänem ýok Maryda.
Awtor siz bashga welaýatlara toýa ýa-da bazarlara gidip gördiñizmi? Dar köýnekden öñürti düzeltmeli zatlaram kän.
Hä indem dar köýnege derek giñ köýnek moda bolup bashlady.

Dowamy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Prosesi- nadip şeyle yagdaya geldi, sosialni analiz bermeli dalmidi teman adyna göra ? Hem name üçin dine gyzlar barada pikir aydylypdyr, awtoryn özünin gelin bolany üçünmi ? Çyraçylaşmak diyip göz önüne tutyan zatlaryn dine yaşlaryn arasynda...

Prosesi- nadip şeyle yagdaya geldi, sosialni analiz bermeli dalmidi teman adyna göra ? Hem name üçin dine gyzlar barada pikir aydylypdyr, awtoryn özünin gelin bolany üçünmi ? Çyraçylaşmak diyip göz önüne tutyan zatlaryn dine yaşlaryn arasynda barmy ? Bazarlarda yasama (orginal dal) Lacoste, Adidas markalary bilen haryt satyanlara menzap başladynyz.

Dowamy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Mary diymañiza milletparazlyk yaly bolya

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location