Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KARIKATURAÇYLARYŇ GÖZI BILEN: ARASSAÇYLYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.71 (24 Ses)

Gadyrly okyjylar, saýtda "Arassaçylyk hakda sözleme: biz ony hemişe berjaý edýärismi?" atly çap edilen makala hudoznikdan şeýle şekiller gowyşdy. Biz hem diýsek şeýle hyzmatdaşlyga begenýäris. Teswirleriňize, şekilleriňize garaşýarys!

SÝUŽET №1

SÝUŽET №2

SURATLARYŇ AWTORY: MERJEN GYLYJEWA

 • 2211 gezek okalan

Teswirler (9)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Uly adam.

Tüsseden ýaňa dem alyp bilmän gelýän çagalary göreniňde ulylaryň olar hakyndaky aladalarynyň örän pesdigine düşünýärsiň. Azajyk aladanyň ýatdan çykarylmasy soň çagalarda bejermesi kyn kesellere getirýändigi orä mälim.

 
 1. Maksat.

Höwesli gardaş! Seniň bizde karikaturaçy ýok diýýäniňi goldamaýaryn. Arassaçylyk ýok ýerinde durmuşyň özi karikatura ahyryn.

 
 1. Höwesli.

Karikatura nähili gyzykly we gerekli žanr. Bizde indi ol ýok. Ýa-da bizde onuň üstüni açaýmaly ahwalatlar indi ýokmyka!

 
 1. Bally.

Halkyň medeniýetiniň esasy tarapy hem arassaçylyk ahyryn. Oňa düşünesi gelmeýän aramyzda nebsimiz agyrsada az däl. Aý näme, "guýma gursak bolmasa dürtme gursak neýlesin" diýipdirlerä.

 
 1. Tokar.

Karikaturany žanryň gowysy hasaplaýaryn. Bu karikaturalary ýerine düşen diýse boljak. Sebäbi birnäçe gezek okanyňdan bir gezek göreniň gowy bolýar.

 
 1. Bekgi.

Arassaçylyk adamyň aňyna ornaşmaly. Ol bolmasa kyn bolar. Meniň pikirimçe bu karikaturalary şäherlerde adamlaryň köp geçýän geçelgelerinde asyp goýmaly.

 
 1. Okuwçy.

Karikatura näme bolýaraý. Karikaturaçy-suratçymy?

 
 1. Mäşer.

Arassaçylyk her bir şäher we oba üçin örän möhüm derwaýys mesele. Köçeler hem-de gaýyň hapa bolsa oňat geýinip, gowy iýip ýöreniňden lezzet bolmaza.

 
 1. Okyjy.

Her birimiz öz bolan ýerimizi (hala seýil bagynda, duralgada, jemgyýetçilik trasportynda, dynç almak üçin niýetlenen ýerleri) hapalamasak, komunal-hojalyk işgärleriniň işi ýeňlärdi. Guran ýapraklary ýakman baglaryň düýbüne dökün üçin ulansak hemä...

Her birimiz öz bolan ýerimizi (hala seýil bagynda, duralgada, jemgyýetçilik trasportynda, dynç almak üçin niýetlenen ýerleri) hapalamasak, komunal-hojalyk işgärleriniň işi ýeňlärdi. Guran ýapraklary ýakman baglaryň düýbüne dökün üçin ulansak hemä peýdaly bolardy, hemem howa hapalanmazdy.

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location