• Makalalar
 • Sagdyn durmuş
 • Sagdyn deri we gözellik

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.75 (16 Ses)

Biz ukymyzy we dynjymyzy alan, sähdiaçyk adamlar bolsak hem, gözümiziň aşagynda "haltajyklaryň" döremegi bizi näsag we ýadaw görkezip biler. Bu ýagdaý göräýmäge gaty bir düýpli kynçylyklary hem aňlatmaýar, sebäbi biziň hiç ýerimiz agyrmaýar hem-de gijemeýär ahyryn. Ýöne bu ýagdaý köp kosmetiki oňaýsyzlyklary döredip, käwagtlar bolsa saglyk babatda ýüze çykan kynçylyklardan habar berip biler.

Gözüň aşagynda döreýän "haltajyklaryň" emele geliş mehanizmine düşünmek üçin, biraz gözüň anatomiýasyny ýada salmak ýerlikli bolar.

Göz almasy göz hanasyndan ýag gatlagy bilen araçäklenen bolup, ol özboluşly gorag gatlagydyr we göz töwereginiň (periorbital) öýjükli gatlagy diýip atlandyrylýandyr. Gabagyň derisinden ony birleşdiriji perde bolan göz germewi çäklendirip, ýag gatlagyny göz hanasynyň içinde saklamaga kömek edýändir.

Dowamy

 • 7486 gezek okalan

SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.91 (23 Ses)

Tomus möwsüminde biziň saçlarymyz goşmaça idege örän mätäçdirler. Bu mätäçligiň öwezini dolduryp biläýjek serişdeleri dükanlarda arkaýyn satyn alyp bolýar. Emma siz käbir serişdeleri öý şertlerinde hem taýýarlap bolýandygyny bilýärsiňizmi?

Öý şertelerinde taýýarlanylýan şampunlar

Zenanlar tomsuna saç idegi üçin harçlaýan pullaryny tygşatlap bilerler, sebäbi bu ideg serişdeleriniň käbirlerini öý şertlerinde hem taýýarlap bolýandyr. Bu serişdeler örän peýdalydyr. Ynha, şeýle serişdeleri taýýarlamagyň birnäçe usuly:

 1. Efir ýagynyň bäş damjasyny çaga şampunyna damdyryň. Eger saçyňyz ýagly bolsa, onda možžewelnik, bergamot, rozmarin ýa-da limon goşup bilersiňiz. Eger saçyňyz gurak bolsa, kedr, lawanda, sandal goşup bilersiňiz.
 2. Egersaçyňyz çendenaşa ýagly bolsa, oňa mawy palçygyň 4 n.ç. kömek berip biler. Bu palçygy ýyly suwda gaýmagyň goýulygynda garyp, rozmarin ýagynyň 5 damjasyny we alma sirkesiniň 1ç.ç-ni goşmaly. Bu taýýarlanylan serişdäni birnäçe gezek ulanmak bolýar. Saçyňyzy durlanyňyzda, olara balzam çalyň ýa-da çopantelpegiň, mat-maçeha, çereda, narpyz, bidenek ýaly derman otlarynyň gaýnadylan suwuna durlaň. Derman otlaryndan durlag suwuny taýýarlamak aňsat: owradylan otlaryň 2 n.ç. 1 bulgur gaýnag suwda demläp, 10 min demine goýmaly. Soňra ony sowadyp, hasadan süzmeli-de, arassa saçlaryňyzy şoňa durlaýmaly.

Dowamy

 • 7829 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.86 (7 Ses)

Biziň döwrümizde ýaşlaryň köpüsi tenlerine surat çekmekligi ýa-da teniň haýsydyr bir ýerine halka dakmagy (pirsingi) halaýarlar. Eýsem olar bu barada gerekli maglumatlary bilýärmikä?

Tatuirowka — bu deriniň astyna sançmak arkaly reňk goýberip, dürli suratlar, şekilleri çekmeklik. Pirsing bolsa derini deşip, halka dakmaklykdyr. 

Tatuirowka bedeniň kesellere garşy durmak ukybyny peseldýändir, pirsingiň zyýany bolsa göwrelilik wagtynda belli bolyar.

Dowamy

 • 5902 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.12 (52 Ses)

"Gül ýüzüni ol kylsa piş, aý-gün ondan uýalar,

Bag içine girse, meger, şuglasyndan gül solar"

Magtymguly

 

Islendik halkyň edebiýatynda zenan ýüzüniň görki, onuň nuranalygy giňden wasp edilýär. Dogrudan-da, zenan ýüzüniň görki muňa mynasypdyr. Emma, gynansak-da, wagtyň geçmegi bilen, ýaşyň ötüşip başlamagy bilen, zenan ýüzüniň derisi öz ýylmanaklygyny, terligini ýitirip başlaýar. Ýüzüň derisiniň terligini, çeýeligini mümkin boldugyndan uzak saklamak üçin, hünärmenler şu aşakdaky ýapgylary ulanmagy maslahat berýärler.

Dowamy

 • 17512 gezek okalan

ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.82 (22 Ses)

Adamyň daş keşbine serenjam bermekde giňden ulanylýan serişdeleriň biri-de şampunlardyr. Adamlaryň hemmesi jynsyna we ýaşyna garamazdan, saçlaryny şampuna ýuwýarlar. Eýsem biz şampunlary dogry saýlamagy başarýarmykak?

Bu arassaçylyk serişdesini saýlamakda nämelerden ugur almaly? Giňden mahabatlandyrylýan şampuny almalymy ýa-da bahasy gymmat bolanymy? Belki, owadan gutusyna, ýakymly ysyna, goýulygyna, göze ýaramly reňkine üns berip saýlamalydyr? Ýa-da şampunyň köpürjikleme derejesine üns bermelimikä? Aslynda welin bu görkezijileriň biri-de şampunyň ulanyjylyk häsiýetleriniň ýokary hilli bolmagyny kepillendirmeýän eken.

Dowamy

 • 8186 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.31 (13 Ses)

Demrew (Lichen) sözi adamzada Gippokratyň döwründen bäri bellidir. Deri keselleriniň köpüsi il arasynda «demrew» diýip atlandyrylýar. Şu keseller deride reňkli tegmilleriň döräp, deriniň soýulmagyna eltýär. «Demrew» sözi diýseň şertlidir. Mysal üçin, uçugy il arasynda gurşaýjy demrew, psoriazy bolsa teňňeli demrew diýip atlandyrýarlar. Emma bu deri keselleriň demrew bilen umumylygy gaty azdyr. 

Demrewiň dürli görnüşleri dürli sebäplere görä ýüze çykýar. Muňa kömelek infeksiýasy ýa-da wirus, ýöne köp halatlarda immunitetiň peselmegi sebäp bolýar. Şu makalada reňkli demrew (il arasynda kepek görnüşli demrew diýip atlandyrylýan) barada gürrüň berilýär.

Demrewiň döremegine näme sebäp bolýar

Dowamy

 • 6117 gezek okalan
 • 1
 • 2