• Makalalar
 • Hyzmatdaşymyzyň pikirleri

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AGYRYLY AÝBAŞYNYŇ AGYRYLY BAHASY

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

lyatifa

Gyzlar belli bir ýaşa ýetensoňlar, isleseler-islemeseler aýbaşylary başlaýar. Ol indiki 30-40 ýylyň dowamynda her aý gelip durýar. Şeýlelikde olar her aýda aýbaşy serişdeleri üçin çykdajy etmeli bolýarlar. Emma aýbaşy serişdeleri her bir gyz-gelne elýeterlimikä? Men bu gyzyklanmamy kanagatlandyrmak isledim.

Dowamy

 • 807 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.71 (7 Ses)

porn zuluma gosantSöwda maksady bilen çykarylýan pornografiýada erkekleriň agalyk edýän sahnalaryň sany gitdigiçe artýar. Köp adam muny jynsy gatnaşykdaky zorlugy we agressiýany alamatlandyrýan "ýaşyl yşyk" diýip kabul edýärler. "Vawnet" pornografik sahnalary we olaryň erkek bilen aýalyň arasyndaky jynsy gatnaşyklara edýän ýowuz täsirini öwrenýän ylmy barlag işini çap etdi.

Ylmy barlagçylar 50 sany iň meşhur porn kinolaryny we olardaky 304 sahnanyň ählisini barlap öwrendiler. Sahnalaryň 88%-iniň fiziki zulumy, 49%-iniň dil zulumyny öz içine alýandygy aýan edildi. Sahnalaryň aglaba böleginde zenanlar gowşak hem tabyn häsiýetli edilip görkezilýär.

Dowamy

 • 1011 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.83 (6 Ses)

yoldasly dogrumMen ýakynda Türkmenistanyň daşyndaky akuşerlik tejribämi tamamladym. Iki ýyllyk tejribämiň dowamynda men çaga dogurýanlara lukmançylyk kömegini bermekde gyzykly we täze zatlara şaýat boldum. Köplenç, kaka bolmaly erkekler çaga dogruş otagyna gelýärdiler. Olar çaga dogrumynyň uzak we agyr sagatlaryny gelinleri bilen bilelikde geçirýärdiler we gelinlerine ruhy hem-de fiziki goldaw berýärdiler. Men köplenç gelejekki kakanyň çaga garaşýan eje bilen birlikde dogrumyň kyn pursatlarynda çydamlylygy aňsatlaşdyrýan fiziki maşklary ýerine ýetirişini görerdim. Erkekler göbek eneleriň maslahaty boýunça gelinleri bilen bir wagtda "dogry dem almaga" çalyşýardylar. Şeýle-de, olar gelinleri bedendäki dowamly, käte bolsa agyryly, birahatlyklar sebäpli göwnüçökgün ýagdaýa düşseler, elmydama goldawlaryny gaýgyrmaýardylar.

Dowamy

 • 1022 gezek okalan

HEÝ, GOOGLE, MAŇA DÜŞÜNÝÄRMIŇ?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (6 Ses)

google dusunyarmi21-nji fewral Halkara Ene Dili Güni. Bu mynasybetli Saglyk türkmen internedi bilen gyzyklanýan we ony ýakyndan synlap gelýän Batyr atly hünärmen we synçy bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Saglyk: Ludwig Wittgenstein "Dilimiň çägi dünýämiň çägidir" diýip belleýär. Wittgensteiniň bu jümlesini häzirki döwre kybap getirmek üçin diňe ýekeje söz goşmak ýeterlik "Internetdäki dilimiň çägi dünýämiň çägidir". Biz "internetde türkmen dili bar" diýip bilýärismi? Türkmen dilinde gürleýänleriň näçe göterimi internet ulanýar?

Dowamy

 • 837 gezek okalan

TÜRKMENISTANDA ZIBILDEN NÄME EDILÝÄR?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (4 Ses)

zirzibil name edilyarSen gündelik näçeräk zibil zyňýarsyň? Goňşularyň näçeräk zyňýar? Tutuş şäheriňki nähili?

Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky Gurşaw Maksatnamasy we Zoý Ekologiýa Birleşigi tarapyndan hödürlenen "Merkezi Aziýada Sebitleýin Galyndy Dolandyryş Barlagy We Çaklamasyna" görä, 2017-nji ýylda Türkmenistanda biz 0.5-1 million tonna golaý zibil zyňypdyrys. Aşgabatdaky gaty durmuş galyndylary dökülýän ýere her ýyl 200 müň tonna galyndy dökülýär (44-nji sahypa). Eger bir düýäniň agramy 500-800 kg aralygynda bolsa, onda biziň her ýylky döredýän zir-zibillerimiz 1-2 million düýäniň agramyna deňdir. Türkmenistandaky zir-zibilleriň ählisi diýen ýaly zir-zibil dökülýän ýerlere zyňylýar.

Dowamy

 • 685 gezek okalan

ENERGONETIJELILIK BIZE NÄME BERIP BILER

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.70 (10 Ses)

energonetijelilikEnergonetijelilik – bu energiýa serişdeleriniň ähli görnüşleriniň rejeli peýdalanylmagy. Başga sözler bilen aýdylanda, bu energiýanyň peýdaly harçlanmagydyr. Biziň döwrümiziň esasy energiýa çeşmesi elektrik togy we gaz bolup durýar. Türkmenistanyň islendik kysymly jaýlarynda we binalaryda elektrik togy we köpüsinde gaz hem bardyr.

Dowamy

 • 569 gezek okalan

SEN NÄHILI HOWADAN DEM ALÝARSYŇ?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.83 (6 Ses)

Smog over Almaty

15-nji ýanwarda Cabar.asia saýtynda "Merkezi Aziýanyň howasy nä derejede hapa – grafikalarda düşündirilen" atly makala peýda boldy. Biz bu makalanyň gysgaça beýanyny okyjylarymyza hödürlemegi makul bildik. Interaktiw grafikalara makalanyň rus we iňlis dillerindäki asyl nusgasynda syn edip bilersiňiz.

Dowamy

 • 829 gezek okalan

DAMJALY SUWARYŞ? IŇ AŇSADY ELDE ÝASAMAK

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.83 (6 Ses)

damjaly suwarys

Ählumumy maýylganlygyň we howanyň hiliniň ýaramazlaşýan döwründe ýaşyl ýerleriň ähmiýeti ýyl-ýyldan artýar. Agaçlar, gyrymsy agaçlar we otlar kömürturşy gazyny we zyýanly howa hapalaýjylary sorup kislorod edip çykarýarlar. Başga-da, bular çyglylygy saklýarlar, sesden we tozandan goraýarlar, salkynlyk we saýa berýärler, käbir haýwanlary, guşlary we mör-möjekleri öý bilen üpjün edýärler, adamlara dürli ýerleri bezemäge we ýüzlerçe peýdaly işleri ýerine ýetirmäge kömek edýärler. Emma ýaşyl ösümliklere bol suw gerek bolýar. Bol suw bolsa her bir ýere ýa-da her bir adama nesip etmeýär. Şonuň üçinem, häzirki wagtda suw çeşmelerinden tygşytly peýdalanmak üçin gadymy we häzirkizaman usullaryň ikisi hem möhümdir.

Dowamy

 • 802 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

mayyplar aragatnasykTerjimäniň asyl nusgasy.

Eşidip bilmeýänler bilen nädip gepleşmeli, görüp bilmeýänlere nädip ýoldaş bolmaly, maýyplygy bolan adamlara, kemsitmän, nädip kömek etmeli?

UMUMY DÜZGÜNLER

Gürrüňe nädip başlamaly?

Maýyplygy bolan biri bilen tanyşanyňyzda oňa eliňi uzatmak tebigy ýagdaýdyr, hatda ol elini zordan galdyrýanam bolsa ýa-da protez golly hem bolsa.

Dowamy

 • 897 gezek okalan

GÖZE ILMEÝÄN RAK KESELLI ÇAGALAR

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

AcuteLL

Çaga ragy irki basgançaklarynda anyklanylsa we netijeli bejergi geçirilse, halas bolma ähtimallygy örän ýokarydyr. Meselem, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda rakly çagalaryň 5 ýylyň içinde halas bolma ähtimallygy 80 göterime deňdir.

"Dünýäniň köp böleginde halas bolma derejesi has pes" diýip, St. Jude Adyndaky Çagalaryň Ylmy-Barlag Hassahanasynda (St. Jude Children's Research Hospital ) pediatrik onkolog we The Lancet Oncology žurnalynda ýakynda çap edilen hasabatyň awtory Lisa Force gürrüň berýär. Bu hasabatda 2017-nji ýylda çaga ragy sebäpli ýitirilen sagdyn ýyllaryň sany hasaplanylýar. Bu haýran galdyryjy san 11 million ýyla deň bolup, rak ölümleri we halas bolnandan soňky gaýraüzülmeler sebäpli ýitirilen ýyllary öz içine alýar. Çünki ragyň bejergisini alyp dynan çagalarda nerw şikeslerine we hroniki kesellere uçramak ähtimallygy ýokary bolýar.

Dowamy

 • 1132 gezek okalan