• Makalalar
 • Hyzmatdaşymyzyň pikirleri

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

ulag caklendirmeleriÝurdumyzda ekologiýa ünsli çemeleşmek we welosiped ulanmagy öňe sürmek maksady bilen, 10-25 maý aralygynda Aşgabat şäherinde şahsy ulaglaryň hereketine çäklendirme girizildi. Bu çäre bir tarapdan ilatyň fiziki işjeňligini, sagdyn durmuş babatda düşünjesini ösdürmek üçin peýdaly görünse-de, beýleki tarapdan jemgyýetimiziň ejiz toparlaryny – garry adamlary, çagalary, näsaglary – kösençlige sezewar etdi:

Dowamy

 • 436 gezek okalan

IKI GULAGYM SENDE: NÄDIP ÜNSLI DIŇLEMELI?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

dinlap bilmekPikirlerimizi dile getirmegimiz başgalaryň öwrenmegine we kämilleşmegine ýardam edýär. Emma, biz başgalara pikirlerini beýan etmäge mümkinçilik berip bilýärismi? Ylmy barlagçylar muny derňäp öwrendiler we sorag bermegiň we diňlemegiň esasy gurallardygynyň üstüni açdylar. Meselem, ýolbaşçy adam işgärlere üýtgemelidiklerini aýtmaly bolsa, ilki işgärleri diňlemek we sorag bermek olaryň üýtgemek isleglerini artdyryp biler. Işgärler ünsli we ýazgarmazdan diňlenilende, olar rahatlanýarlar, güýçli we gowşak taraplaryna gowy düşünýärler we özlerini goramak üçin yzyna jogap gaýtarmak islegleri azalyp bilýär. Bu işgärleri beýleki kärdeşleri bilen (bäsleşmegiň deregine) hyzmatdaşlyga iterip bilýär. Diňlenilýän işgär başgalara öz pikirlerini kabul etdirjek bolmaýar we beýlekileriň garaýyşlaryny göz öňünde tutýar.

Dowamy

 • 473 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

tankydy pikirlenmeAdamzadyň ähli bilimleriniň bir düwmä basanymyzdan elýeterli bolýan döwründe ýaşamak biziň üçin şowlulykdyr. Biz hiç wagt şeýle köp maglumata eýe bolmandyk. Emma, bar bolan maglumatlaryň hemmesi görnüşi ýaly däldir – bu hem olary dogry seçip we özleşdirip bilmegimiz üçin, bizden tankydy pikirlenmegi talap edýär. Tankydy pikirlenmäge ugrukdyryp biljek birnäçe ýollar bar:

Dowamy

 • 509 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.14 (7 Ses)

energiya icgileri

Goşa Çynar, Bedew Ýyldyzy, Bold, ýa Ýiti ýaly içgileri içmese oňmaýan, diňe süýjüli içgileri içip, uzak gün naharlanmaýan adama gabat geldiňmi? Ýa-da ol senmi?

Meniň özüm şu içgileri içmegi endik edenlerdendim. Onuň düzümindäki kofein we şeker özüne bagly edensoň, näçe köp içdigimçe ýene içesim geler durardy. Şeýdip, şu içgilerden ýaňa 1 ýylyň içinde 25 kg golaý semredim. Günüň dowamynda 1-2 baklažka içendigim üçin, gijesine ukymy alyp bilmän, ruhym çökgün bolýardy we daş-töweregimdäki adamlara garşy aggressiw hereket edýärdim. Bu içgilere "geljekki güýjüňi ulanýar" diýmekleri hakyky, sebäbi olar ilki ýadawlygyňy bildirmeýär, emma soňundan juda argynlyga getirýär. Üstesine-de böwrek, aşgazan, ýürek-damar ulgamlaryma diýseň zyýan beripdirin. Iň gynançly ýeri hem, göwrelilkde şu suwlaryň aram mukdarda kabul edilmeginiň zyýanly däldigine ynanyp, üç göwreliligimde hem köp içdim. Çagalarymyň üçüsinde-de dogabitdi dem-alyş bilen bagly keseller ýüze çykdy we munda energiýa içgileriniň goşandynyň uludygyny bilýärin we diýseň ökünç we gynanç duýgusyny başdan geçirýärin.

Dowamy

 • 808 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (4 Ses)

eco friendly giftDoglan gün biziň her birimiziň hökmany belleýän baýramymyzdyr. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň hem, maddy ýagdaýlaryna görä, doglan gün belleýişleri dürli-dürli bolýar. Mysal üçin, ýubileý senesini belleýän käbir adamlar dost-ýarlary we dogan-garyndaşlary bilen restoranlara ýa-da kafelere gidýärler, emma ilatyň esasy bölegi ýaş toýlaryny öz öýlerinde kiçiräk edip belleýärler. Işleýän adamlaryň arasynda, iş ýerlerinde işdeşleri bilen tort bilen çaý içmek hem giňden ýaýran. Doglan günleriň bellenilişi her tüýsli bolsa-da, olaryň ählisinde diýen ýaly sowgat bermek däbi hem bar.

Dowamy

 • 496 gezek okalan

ÝEKE BOLMAK AÝYP DÄL

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (6 Ses)

yeke bolmak– Haçan toý edýäň?

Başy boş gezme-de, toý etd-ä tiz!

Hany halaşýanyň ýokmy?

Wah, pylany garry gyz bolup galaýdy.

Ýaşyň artdygyça beýle soraglaryň berilmesi ýygylaşýar. Bu soraglar gelip çykyşy boýunça dine we köne däp-dessurlara esaslanyp, jemgyýetimizde adaty sorag bolup galypdyr. Ýöne bu soraglaryň adamy utandyryp biljekdigini, emosional taýdan basyş ýa-da negatiw täsir edýändigini hiç kim aňşyrmaýana meňzeýär. Meniň pikirimçe, şeýle soraglar ýeke, taýsyz adamlary ýoldaş tapmaga ukypsyz ýaly görkezip, olaryň özüne ynamlylygyny peseldýär. Ýeke bolmak göýä aýyp zat ýaly görülýär. Hamala doly adam mertebesini, jemgyýetde belent statusy diňe durmuşa çykyp, öýlenip gazanyp bolýan ýaly.

Dowamy

 • 579 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

aral introBu ýagdaýa nädip gelindi

Aral deňziniň guramagyndan aglabamyz habarly bolsakda, ýagdaýy tutuşlygyna göz öňüne getirip bilýärismi? We näme üçin bu barada söz açmak gerek? Aral deňziniň birnäçe ýyl mundan ozal dünýäniň dördünji uly süýji suw köli* bolandygyna ynanmak kyn, sebäbi häzirki wagtda onuň göwrümi 90% diýen ýaly kiçeldi. Bary-ýogy 40-50 ýylyň içinde onuň beýle ýagdaýa düşmegine näme sebäp boldyka?

Aral deňzi Merkezi Aziýanyň demirgazyk çöllük böleginde, Özbegistan we Gazagystanyň çäklerinde ýerleşýär. Emma köplenç Aral deňziniň zolagy diýlip atlandyrylýan sebite Özbegistanyň Garakalpakstan ýarym-awtonom respublikasy we Horezm oblasty, Gazagystanyň Gyzylorda oblasty we Türkmenistanyň demirgazyk-günbatary girýär. Aral deňzine Merkezi Aziýanyň iň uly iki derýasy – Amyderýa we Syrderýa gelip guýýar. Bu derýalar sebitde alty ýurduň (Gyrgyzystan, Täjigistan, Özbegistan, Gazagystan, Türkmenistan we Owganystan) çäginden akyp geçýän, esasy serhetara suw ýollarydyr.

Dowamy

 • 899 gezek okalan

NÄDIP DUÝGUDAŞLYK BILDIRMELI?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

duygudaslykDostlaryňyzyň, maşgala agzalaryňyzyň ýa-da kärdeşleriňiziň biriniň kyn güni başdan geçirýändigini olaryň hereketlerinden, ýagny gysylan eginlerinden, aşak bakýan gözlerinden, jogapsyz hatlardan aňşyrmak kyn däl.

Kyn ýagdaýa düşen adama nädip göwünlik berjegiňizi bilmeýän halatyňyzda, aşakdaky ýollardan peýdalanyp bilersiňiz:

Dowamy

 • 455 gezek okalan