TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ DÖWREBAP GATNAŞYKLARY

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (33 Ses)

Söhbetdeşimiz Göwher, 28 ýaşly.

"Meniň ilkinji romantiki gatnaşyklarym 18 ýaşymda başlandy. Bu meniň ilkinji söýgümdi – ajaýypdy, päkdi we näzikdi. Biz seýilgählerde kän gezerdik, kafe giderdik. Ol meni elmydama garşy alardy. Duşuşykdan soňra bolsa öýmüze çenli ugradyp, men ýokary, öz jaýymyzyň gatyna çykýançam garaşardy. Biz birek-birege sowgatlar berişerdik we biri-birimiziň ene-atalarymyz bilen hem tanyşypdyk. Hemmeler biziň birleşjegimize şeýle bir ynanýardylar. Esasy zat hem – men gyz hökmünde, oňa ilki jaň etmeli ýa-da duşuşygyň wagtyny soramaly, garaz, hiç bir zatda ilki bolup hereket etmeli bolmandym. Iň soňunda biziň ýollarymyz aýra düşdi we biz toý tutmadyk. Emma gatnaşygymyz hiç hili dawa-jenjelsiz we goh-galmagalsyz tamamlandy".

Häzirki günlerimizde hemme zat üýtgedi.

Dowamy

 • 3310 gezek okalan

YLYM WE JYNSLARYŇ DEŇLIGI

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.73 (33 Ses)

11-nji FEWRAL – YLYM BILEN MEŞGULLANÝAN AÝAL-GYZLARYŇ HALKARA GÜNI

2015-nji ýylyň dekabr aýynda Birlešen Milletler Guramasy (BMG) tarapyndan aýal-gyzlaryñ ylymda we tehnologiýada ýeten derejesini belläp geçmegi, olaryň bu pudaklarda doly derejede deň mümkinçilikleriniň bolmagy we hukuklarynyň goldalmagy barada rezolýusiýa kabul edildi. UNESCO guramasy aýal-gyzlaryñ ylymda, tehnologiýada, matematikada we inženerçilikde gatnaşmagyny gollaýan we ýardam berýän başga-da guramalar bilen bilelikde, her ýylyñ 11-nji fewralynda ylym bilen meşgullanýan aýal-gyzlaryñ Halkara günini dünýä derejesinde bellenilmegini karar etdi.

Dowamy

 • 2397 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.64 (28 Ses)

Temmäki adamlaryň durmuşyna aňsatlyk bilen ornaşýan we şol bir wagtda öz ulanyjylaryny ýuwaşlyk bilen öldürýan serişdedir. Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) hasabatyna görä, temmäki-сilim her ýyl 5 million adamyň ölümine sebäp bolýar. American Cancer Society guramasynyň görkezmelerine görä, çilimiň tüssesinde 7000-den gowrak zäherli himiki maddalar saklanýandyr. Şularyň 250-den gowragy adamyň saglygyna zyýanly, azyndan 69 sanysy bolsa rak keseliniň döremeginiň töwekgelçiligini artdyrýan maddalardyr. 600 müň adam çilim çekmeýän bolsalar hem, onuň zaherleýji tüssesiniň täsirinden ýogalýar.

Dowamy

 • 2319 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.53 (15 Ses)

Türkiýedäki lukmançylyk fakultetleriniň birinde daşary ýurt raýaty bolup okaýan talyp hökmünde, bu ýurtdaky ýokary lukmançylyk okuwyna degişli esasy maglumatlary türkmen okyjylaryna ýetirmek isledim.

Türkiýäniň uniwersitetleri dürli ugurlar boýunça birnäçe fakultetleri özünde jemleýär, şol sanda dürli ugurly lukmanlary, farmakologlary, diş lukmanlaryny, şepagat uýalaryny taýýarlaýan bölümler hem bir uniwersitetiň içindäki aýry-aýry fakultetlerdir. Okuw möhleti lukmançylyk fakulteti üçin 6 ýyl, diş lukmançylygy we farmakologiýa fakultetleri üçin 5 ýyl, şepagat uýalaryny, dietolog lukmanlary taýýarlaýan saglyk bilimleri fakulteti üçin 4 ýyldyr.

Dowamy

 • 2257 gezek okalan

PROGRES ULAG HELÄKÇILIKLERINIŇ SANYNY AZALDANOK

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.71 (17 Ses)

Adamzat awtoulagy döretdi. Adamzat ony ýyl-ýyldan kämilleşdirdi: hereketlendirijisiniň güýjüni köpeltdi, ýangyjy az ýakar ýaly etdi, togtadyjylarynyň täsirini güýçlendirdi, onuň içine howpsuzlyk kemerlerini we ýassyklaryny gurnady, hat-da olary sürüjisiz özbaşdak hereket eder ýaly hem etdi. Garaz, ulaglar ýeterlikli derejede howpsuz boldular, emma ulag nähili bolan-da hem ony adamyň özi dolandyrýar.

Ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulmagy barada gürrün açylanda, köp halatlarda howpsuzlyk kadalaryny berjaý etmeýän sürüjiler göz öňümize gelýär. Ýaşlaryň arasynda sürüjilik şahadatnamasyny "satyn alyp", ýolda beýleki sürüjiler bilen deňlikde ulag sürýändiklerini megerem eşiden ýa-da gören bolsaňyz gerek. Olaryň ulag sürüş "stiline" üns bermezlik kyn bolýar, sebäbi ýol howpsuzlyk kadalaryny äsgermezçilik bilen gödek bozup, ulagy nädogry sürenlerinde, bu ýol-ulag heläkçiligine getirip bilýär. Siz: "Men sürüji däl, bu sözleriň maňa dahylly ýeri ýok" diýip, pikir etmegiňiz hem mümkin. Emma, belli bolşy ýaly, ýol-ulag hadysalaryna ulagdan, ulagyň içinde oturan adamlardan başga-da pyýadalar hem gatnaşýarlar. Ýaşlara sürüjilik şahadatnamasyny "satyn almaga" mümkinçilik döredýän adamlar özlerini we öz ýakynlaryny howp astynda goýýandyklaryna, olaryň jan-saglygyny gaýtadan dikeltmekde, kähalatlarda bolsa janyny halas etmekde alan pullarynyň kömeginiň degmejekdigine düşünmeýälermikä?

Dowamy

 • 2259 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.39 (31 Ses)

Gadyrly Saglyk.org saýtynyň okyjylary! Men Emir Aliýew, ýaş lukman hökmünde bu makalada türkmen ýaşlarynyň "Howpsuz jynsy gatnaşyklary" baradaky düşünjeleri barada öz pikir-garaýyşlarymy beýan edesim gelýär. Gürrüňdeşligi esasan türkmen ýetginjekleriniň, durmuşa çykmadyk gyzlaryň, ýaşlaryň arasynda abortlaryň köpelmegi we nähili çäreleriň abortlaryň sanynyň peselmegine täsir edip biljekdigi barada alyp barmaga isleýärin. Dünýä ýüzünde ýaşlaryň arasynda geçirilýän abortlar baradaky makalalar gaty seýrek ýagdaýda begendiriji täzeliklerden başlanýar. Ýurdumyzdaky statistiki maglumatlar elýeterli bolmasa-da, tejribeli lukmanlaryň, mugallymlaryň bellemegine görä, şü günki gün abort zerarly ejir çekýän 14-18 ýaşly gyzlaryň sany barha artýar.

Dowamy

 • 3164 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.35 (20 Ses)

"The economist" žurnalynda şu ýylyň iýul aýynyň 25-ne çap edilen "Baby love" atly makalada ilat sany we ony köpeltmegiň maksatnamalarynyň amala aşyrylmagy we çaga idegi hakynda käbir maglumatlara ünsi çekmek islenilipdir. Ilat köpelmek depgininiň pesliginiň ykdysadyýete we jemgyýete ýetirýän täsiri we depgini ýokarlandyrmak üçin jemgyýete we esasan hem enelere berilmeli kömekler, çaga idegi hakyndaky ýardamlar, geçirilen barlaglar we hökümetleriň başdan geçiren tejribeleri beýan edilýär.

Dowamy

 • 1784 gezek okalan

OBA AÝALLARY WE OBA DURMUŞY

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.96 (25 Ses)

Her ýylyň 15-nji oktýabrynda Dünýäde oba aýallarynyň halkara güni bellenip geçilýär. Bu baýramçylygy bellemegiň esasy maksady aýallaryň jemgyýetde tutýan ornuna ünsi çekme synanşygy bolup, ol sene 1995-nji ýylda Pekin şäherinde geçirlen Birleşen Milletler Guramasynyň lV Aýallaryň Bütindünýä konferensiýasyna gatnaşyjylar tarapyndan makullandy. Orta atylan bu meseläni dünýäniň uly guramalary, birleşmeleri goldady we şol ýyldan bäri ýylyň senenamalaryna 15-nji oktýabr – Bütindünýä oba aýallarynyň güni höküminde girizildi. Ýöne on iki ýyldan soň, 2007-nji ýylyň 18-nji dekabrynda resmi taýdan makullanyp, şol güni baýramçylyk diýip bellemek nygtaldy we 2008-nji ýyldan bäri bu sene kadaly bellenilip gelinýändir.

Dowamy

 • 2999 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.70 (44 Ses)

Haçanda men Ystambul şäherindäki Bogaziçi uniwersitetiniň bosagasyndan ilkinji gezek ätlänimde tolgunma duýgusyndan başga zat duýamokdym. Täze şäher, täze okuw ýyly. Meniň durmuşymda täze bir sahypanyň açylýandygyny duýmana başlapdym. Ýöne meniň ýüregimde geň bir duýgy bardy, ol hem daş-töweregimi gurşap alanlaryň täze, nätanyş adamlaryň bolmasydy. Şeýlelik bilen, men bir gün özümi ýalňyz duýmana başladym. Gözümi ýumanymda yekeje zady görüp bilýärdim, ol hem diňe maşgalam we dostlarymdy. Gündelik edýän hereketlerimiň ýerini täze jemgyýet we akademiki sütemler, öyümiň ýerini bolsa ençeme nätanyş adamlar bilen doly bolan umumy ýaşaýyş jaýy eyeläpdi. Şol wagt özümiň "öýi küýseme" keseline duçar bolandygym hakynda pikirlenmäne başladym.

Dowamy

 • 2985 gezek okalan