Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝBAŞY BARADA BILINMELI MAGLUMATLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.23 (22 Ses)
  • 3290 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Düwürtik nädip çykýa

Ajap
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bu temadan örän peýdaly we gyzykly makalalaryňyzyň saýlamasyny hödürlediňiz. Gyzykly maglumatlar bilen tanyşdym Sag boluň:))

Şirpäki.
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location