Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (03.12.2021)

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.34 (156 Ses)
Image

ÜNS BER!

Biz COVID-19 baradaky fakt-barlaglarymyzda halkara derejede tanalýan saglyk guramalaryna we saglyk hünärmenlerine esaslanýarys. Epidemiýa baradaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenip durýandygy sebäpli, biziň hem fakt-barlaglarymyz şolara görä täzelenip durýar. Eger-de lukmançylyk maslahatyny gözleýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. COVID-19 barada goşmaça maglumat almak üçin Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň websaýtyny okaň.

HABARLAŞMAK KONTAKTLARY

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň salgysy: tel: +993 12 28-14-47, 28-22-04;

Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş ministrligi: tel: +993 12 40-04-16, +993 12 40-04-07;

1-nji aprel: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 24 sagat işleýän koronawirus boýunça sorag-jogap gyzgyn liniýasyny açdy – 73-95-35;

BSGG Türkmenistan: +993 12 48-83-25;

@BSSG Turkmenistan (Instagram), @UN_Turkmenistan, @UNDPTM, @UNRССA (UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia)

27 NOÝABR - 03 DEKABR 2021

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn we saglyk habarlary:

Sanlar

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler 264,438,500, ýogalanlar: 5,238,702, waksinasiýa dozalary: 8,110,596,179.

BSGGTürkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, waksina dozalary: 7,580,976 (awgust), Gazagystan: 1,056,517 (17,895), 16,813,018, Gyrgyzystan: 183,510 (2,755) 1,952,722, Özbegistan: 193,893 (1,413) 28,859,034, Täjigistan: 17,493 (125) 5,579,193, Russiýa: 9,736,037 (278,857) 125,594,890.

Türkmenistan

↪ BSGG-nyň köpdürli ekspertlerden düzülen topary hökümet resmileri bilen global pandemiýanyň döreden adatdan daşary ýagdaýlaryna saglyk ulgamlarynyň taýýarlygyny berkitmek maksady bilen, Türkmenistanda bir hepdelik missiýasyny Saparyň soňunda Dr. Dorit Nitzan şeýle belledi: "Missiýa COVID-19-y anyklamakda görülýän çäreleri pugtalandyrmagyň zerurdygyny görkezdi. Hadysalar barada özwagtynda hasap bermek hökmanydyr, çünki bu jogap bermäniň beýleki gatlaklaryny hem herekete geçirýär: kontakt yzarlamak; karantin; oňaýly we ýeterlik ideg üpjünçiligi; görülýän çäreleri epidemiologik ýagdaýa laýyklamak; gözegçilik we barlaglar. Bularyň ählisi jemgyýetiň gatnaşmagyny we aç-açanlygy talap edýär". BSSG-nyň maglumatyna görä, Türkmenistanda СOVID-19 bilen kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, waksina dozalary: 7,580,976 (awgust).

↪ "Iki ýyla golaý wagt bäri, koronawirus pandemiýa bolup bütin dünýä ýaýrap gelýär. Ylmy nukdaýnazardan, Türkmenistanda wirusyň bolmazlygy mümkin däl diýen ýaly" diýip, BSGG-nyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça wekili Katrin Smolwud

↪ Artyk ölümler – bu adaty ýagdaýlarda hasaba alynýan ölümler bilen krizisiň dowamyndaky ölümleriň aratapawudydyr. Artyk ölümleri hasaplamak arkaly, pandemiýada köp ýurduň kem edip görkezýän COVID-19 ölümleriniň hakyky sanyny çaklap bolýar. The Economist žurnalyna görä, pandemiýa döwründe Türkmenistanda her 100 müň adamdan -7-210 aralygynda artyk adam ölüpdir. Bütin dünýäde COVID-19 sebäpli ölenleriň resmi sany 5 milliona ýetdi, emma The Economist munuň 17 million töweregi bolmagynyň mümkindigini belleýär.

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň işgärlerine şahsy gorag enjamlaryny sowgat etdi. Bahasy 225,000 Amerikan dollaryna deň bolan enjamlaryň içinde örtükler, ýüz üçin dakylýan ýörüte örtükler, halatlar, ellikler we äýnekler bar. Mundan başga-da, ÝUNISEF gepatit A, möwsümleýin dümewe, gyzzyrma we papilloma wirusyna garşy 4 sany möhüm sanjym gowşurdy. Şahsy gorag enjamlarynyň haýsy welaýatlara we keselhanalara beriljeginiň tertibi aýan edilmeýär.

Covidden uzaklaşsaň-da, ölüme has ýakynlaşmak

COVID-19 keselini agyr geçiren näsaglaryň umumy saglyklaryna ýaramaz zeper ýetip, olaryň indiki ýylda ölme ähtimallygy keseli ýeňil geçiren ýa-da kesellemedik adamlara garanda 2 esseden hem ýokary bolýar.

Omikron ştamy barada nämeler bilinýär?

Alymlar ilkinji gezek koronawirusyň Omikron ştamyny görenlerinde oňa geň galypdylar. Belli bir tertibi bolmadyk, 30-dan köp mutasiýaly Omikron häzire çenli görlen beýleki koronawiruslardan has tapawutlydy. Mutasiýalarynyň hem köpüsiniň syrlydygy sebäpli ştamyň Deltadan ýaramazdygyny ýa däldigini aýtmak kyn. Omikronyň ýokuşganlygy, agyr keselledijiligi we immuniteti böwsüp bilijiligi baradaky esasy soraglara jogap bermek üçin alymlara has köp maglumat gerek. Emma, käbir yşaratlar Omikronyň Deltadan has ýokuşgandygyny görkezýärler. Meselem:

↪ Ştam 2 hepdäniň içinde Günorta Afrikanyň 9 welaýatyň 7-ne ýaýrady. Bu hem alymlaryň ştamyň üstüni açmaklaryna getirdi.

↪ Ştamyň birnäçe mutasiýasy öň koronawirus ýokuşan adamlara wirusyň ýene-de ýokuşmasyny aňsatlaşdyrýar; beýle mutasiýalar beýleki ştamlardan hem çykypdy, emma Omikronyňky ýaly ählisi birinden çykmandy.

↪ Şeýle-de, mutasiýalaryň köplügi waksinalaryň güýjüni gowşadyp biler, emma waksinanyň 3 dozasyny ýa-da infeksiýadan soňra 2 dozasyny almagyň goraglylygy berkleşdirýändigini ylmy barlag görkezdi.

Bütin dünýä Omikron barada has köp maglumata garaşýarka, ABŞ-nyň prezidenti Baýden ştamyň aladalandyryjy, emma howsala dörediji däldigini aýdyp, adamlary waksina almaga, güýçlendiriji sanjymlary almaga we maska geýmäge çagyrdy.

Täze pandemiýa şertnamasy

Ýakynda Bütindünýä Saglyk Assembleýasynyň ýörite seýrek mejlisi tamamlandy. Mejlisde pandemiýa jogap berlişini dolandyrmak üçin şertnama taýýarlamaga razylaşyldy. Şertnamada ýewropalylar tarapyndan ýazlan, emma Amerika we beýleki ýurtlar tarapyndan ret edilen teklibiň asyl nusgasyndaky "ylalaşyk" we "ýuridiki güýje eýe" ýaly terminler bolmaz.

Mejlis şertnamany taýýarlamak üçin halkara organ döretmäge ylalaşdy. Bu uzak wagt aljak prosesiň azyndan 2024-nji ýyla çenli dowam etmegine garaşylýar.

Bu barada BSGG müdiri Tedros Gebreýesus şeýle belledi: "COVID-19-da adamlary pandemiýalardan goramaly global ulgamda ençeme ýalňyşlyklar bolup geçdi. Olaryň içine global howp bilen göreşmekde zerur bolan global raýdaşlyga päsgelçilik döreden ‘men birinji’ çemeleşmesi hem girýär. Mundan soňra bu şertnama nesilde bir gezek çykýan mümkinçilikdir".

Mejlisiň netijesinde girizilip bilinjek goşmaça üýtgeşmeler: BSGG-nyň Halkara Saglyk Regulýasiýalaryny güýçlendirmek we BSGG-a diňe Jemgyýetçilik saglygynyň halkara derejede aladalandyryjy adatdan daşary ýagdaýyny däl-de, pandemiýany yglan etmäge hukuk bermek.

Başga habarlar:

Tanzaniýa göwreli gyzlara mekdebe dolanmaga rugsat berer

Aktiwistleriň ençeme ýyllyk basyşyndan soňra, Tanzaniýanyň hökümeti göwreli gyzlara dogrumdan soňra mekdebi dowam etdirmegi gadagan edýän kanunyny ýatyrar. 1960-njy ýyllarda kabul edilen bu kanun, Tanzaniýada her ýyl 5000-den köp gyzyň okuwyna böwet bolýardy.

Kanunyň ýatyrylmagyna ýurduň ilkinji aýal prezidenti Samia Saluhu Hassan ýol açdy we halkarada derejede öwgülere mynasyp boldy.

Ýene edilmeli iş kän: Tanzaniýada gyzlara heniz hem göwreli wagtlary mekdebe barmak gadagan we aktiwistler ýurduň jynsy terbiýä maýa goýmalydygyny nygtaýarlar.

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

20-26 NOÝABR 2021

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn we saglyk habarlary:

Sanlar

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler 260,247,181, ýogalanlar: 5,186,088, waksinasiýa dozalary: 7,546,532,172.

BSGGTürkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, waksina dozalary: 7,580,976 (awgust), Gazagystan: 1,049,637 (17,751), 16,570,881, Gyrgyzystan: 183,066 (2,734) 1,825,313, Özbegistan: 192,175 (1,389) 28,859,034, Täjigistan: 17,493 (125) 5,291,837, Russiýa: 9,468,189 (269,057) 119,759,585.

Türkmenistan

Hossarsyz galan cagalaryň pensiýasy: Türkmenistanda hossarsyz galan çagalaryň pensiýalarynyň möçberleri ýokarlandyrylar. Häzirki wagtda hereket edýän Kodekse laýyklykda, üç we ondan köp çaga üçin ähli ýagdaýlarda pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin binýatlyk ululygyň 285 göterimi tölenilýän bolsa, indiki ýyldan başlap ýetim çagalara tölenilýän ekleýjisini ýitirendigi boýunça pensiýa şu möçberde töleniler:

▷ dört çaga binýatlyk ululygyň 335 göterimi (1373,50 manat);

▷ bäş we şondan köp çaga binýatlyk ululygyň 380 göterimi (1558,00 manat).

Pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin binýatlyk ululyk Türkmenistanyň Permanyna laýyklykda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 410 manat möçberde bellenilendir.

Sekiz çagaly eneleriň pensiýasy: Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy, 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan sekiz we şondan köp çagany dogran we olary sekiz ýaşa çenli terbiýeläp ýetişdiren, hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna gatnaşygy (iş döwri) 10 ýyldan az bolmadyk, 52 ýaşy dolan aýal maşgalalaryň ýaşy boýunça pensiýa hukugynyň döreýändigini habar berýär.

Pandemiýa dünýä ýüzünde:

BSGG COVID-19 sebäpli dürli organlara täsir edýän seýrek inflammasiýany (MIS-C) başdan geçirýän çagalaryň bejergi gollanmasyny täzeledi. Täze gollanmada MIS-C bilen hassahana düşýän çagalaryň bejergisinde kortikosteroidleri ulanmak maslahat berilýär.

COVID-19 ýokuşan göwreli aýallaryň, ýokuşmadyklar bilen deňeşdireniňde, çagalarynyň öli dogulma töwekgelçiligi ýokary bolýar.

Başga habarlar:

Eýran aýallara berilýän reproduktiw hyzmatlary çäklendirýär

Eýranyň döwlet resmileri ýurduň azalyp barýan ilatynyň sanyny köpeltmek maksady bilen, aýallaryň kontrasepsiýa we aborta bolan elýeterliligine çäklendirme girizdiler. Hukuk toparlary we saglyk ekspertleri bu hereketiň howpludygyny belleýärler. Täze kanun aşakdakylary hem öz içine alýar:

↪ Kontraseptiwleriň mugt paýlanylmasynyň gadagançylygy

↪ Aborta karar beriji ýörite paneller

↪ Köp çagaly maşgalalar üçin goşmaça ýeňillikler

↪ Milli teleradioýaýlymlaryndan köp çaga edinmegi öňe sürýän we aborty we nikasyzlygy ýazgarýan materiallary döretmek talaplary

"Ykdysady meseleleri çözmäge derek, [resmiler] biziň durmuşymyza has beter goşulýarlar" diýip, öz howpsuzlygy üçin diňe adyny paýlaşan Goýa nägileligini bildirdi.

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

Özüňi we maşgalaňy gora

Barlaglar (Testler)

Karantin

Wirus

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy täze koronawirus (Covid-19) barada ýaýran toslamalary paş etdi

"Pandemiýa" näme?

Ýüzärlik

Alkogolly içgiler koronawirusdan goraýarmy?

Koronawirusyň (Covid-19) we dümewiň meňzeşlikleri we tapawutlary

Oksolin ýagy (оксоли́новая мазь) koronawirusyň ýokuşmagynyň oňüni alýarmy?

Covid-19 wirusy näçe wagtlap zatlaryň ýüzünde diri galyp bilýär?

Ibuprofen dermany Covid-19 bilen kesellänleriň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýarmy?

Günüň aşagynda durmak koronawirusdan (Covid-19) goramaýar

Inçekesel waksinasy koronawirusdan gorap bilýärmi?

Covid-19: immunitet we möwsümleýinlik

Täze koronawirus adamlaryň aglabasyna ýokuşarmy?

SARS-COV-2 wirusyny kontrolda saklap, aradan aýryp ýa-da ýok edip bolýarmy?

SARS-COV-2 wirusy jynsy gatnaşykda spermanyň (dölüň) üsti bilen ýokuşyp bilýärmi?

Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Atipiki pnewmoniýa näme?

Adam jaýlananda howpsuzlyk we hormat

Burnum ys alanok. Bu koronawirusyň alamatymyka?

Alymlar koronawirusyň howada saklanmagy barada BSGG-a ýüzlenýärler

Covid-19 bilen keselländen näçe wagt geçensoň adamlar bilen gatnaşyp bolýar?

Okyjydan: Koronawirus simptomsyz hem geçip bilýär diýýilýär, düşündiräýseňiz

Covid-19: Nädip dezinfeksiýa etmeli?

Okyjydan: Hlory ýa-da natriniň gipohloridini howa sepmek koronawirusy öldürip bilýärmi?

Okyjydan: Bir gezek Covid-19 bilen keselläp gutulsaň, kesel täzeden ýokuşyp bilýärmi?

Covid-19 öňümizdäki dümew möwsümini beterleşdirermi?

Aerozol geçirijileri barada has köp subutnama tapyldy

Hajathanalarda Covid-19 ýokuşyp bilýärmi?

Koronawirusyň esasy alamaty – ys alşyň ýitmegi

Ys alşyň ýitmeginden-tutgaýlara çenli: Covid-yň köpugurly hüjümi

Covid-19 pandemiýasy döwründe "artyk ölümleriň" sanyna gözegçilik

ELLERI NÄDIP DOGRY ÝUWMALY?

SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

Image

Salamlaşanyňyzda

BOLMAÝAR:

Elleşmek;

Gujaklaşmak;

Öpüşmek.

BOLÝAR:

Baş egmek;

Mylaýym ýylgyrmak;

Eliňi galgatmak;

Eliňi ýüregiňe goýup egilmek.

A SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

#salamlaşmak #koronawirus

  • 44951 gezek okalan