• Makalalar
 • Sagdyn durmuş
 • Ýetginjekler dünýäsi

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (7 Ses)

28 nace yasdan jynsy gatnasykBiz öz ýaşaýyşymyzda dürli gatnaşyklary alyp barýarys: ene-ata, dogan-garyndaşlar, boýdaşlar bilen. Biz ulalyp, kemala gelenimizden soň, bizde döreýän halama duýgusynyň täsiri bilen jynsy gatnaşygy geçirmek islegi döräp biler. Bu gatnaşyklar uly jogapkärçiligi talap edýändir.

Aýal bilen erkek adamynyň arasyndaky jyns agzalarynyň galtaşmagy arkaly geçýän gatnaşyga jynsy gatnaşyklar diýilýär.

Dürli ýurtlarda, ol ýeriň medeniýetine, däp-dessurlaryna, dini garaýyşlaryna baglylykda jynsy gatnaşygy başlamaga rugsat edilýän ýaş dürli bolup biler. Ýaşlaryň dürliligine garamazdan, lukmanlar ilkinji jynsy gatnaşyklaryň 18-21 ýaş aralygy geçirilmegini maslahat berýärler.

Dowamy

 • 975 gezek okalan

SEKSTIŇ NÄME?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.36 (11 Ses)

27 sekstin nameBelli bolşy ýaly, sosial ulgamlarynyň aragatnaşyk serişdesi höküminde has elýeterli we amatly bolany üçin türkmenistanly ýaşlarynyň arasynda olaryň meşhurlygy günsaýyn artýar. Onuň kömegi bilen ýaşlar diňe biri-biri barada maglumat alma bilen kanagatlanman, eýsem bilmezlikden geljekde özlerini howply ýagdaýlara saljak suratlaryny hem goýýarlar.

Tehnologiýalaryň ösmegi adamzadyň durmuşynda täze mümkinçilikleri we amatlyklary döredýär. Ýöne, hemme taýagyň iki ujynyň bolşy ýaly, bu mümkinçiligi betniýetli maksat bilen hem ulanyp bolýar. Sekstiň hem şuňa mysal bolup biler.

Dowamy

 • 1169 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

26 halama duygysy yitendeEger wagtyň geçmegi bilen sende halama düýgusy ýitse, öň hemme kişiden tapawutly, eý görýän adamyňyz bilen nähili gatnaşyklary saklamak başardar?

"Siz halamak duýgusy näme üçin geçip biler?" diýip geň galmagyňyz mümkin. Hemişe bolmasa-da, durmuşda gatnaşyklarda şeýle bolup bilýär: wagtyň geçmegi bilen, sen adamyny ýakyndan tananyňdan soň onuň käbir gylyk-häsiýetlerini halaman ýa-da onuň endikleri seniň gaharyňy getirip, sen olary oňlaman bilersiň ýa-da dünýägaraýşy, durmuşa, geljege seniňki bilen deň gelmeýän garaýyşly bolup biler. Şol ýetmezçilikleriň hemmesi toplanyp, seni öňler halaýan ýigidiňden (gyzyňdan) daşlaşdyryp biler. Sen indi onuň ýanynda özüňi bagtly düýmarsyň, onuň sözlerine, hereketlerine guwanjyň geçer, onuň bilen duşuşyklara islegiň peselip başlar. Belki-de, hyýalyňda seniň häsiýetiňe deň geljek, gyzyklanmalaryňy, pikir-hyýallaryňy paýlaşjak adamyň suratyny döredip hem başlarsyň.

Dowamy

 • 621 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (10 Ses)

25 soygi we dususykEger siz biri-biriňizi halap duşuşýan bolsaňyz, onda bu duşuşmalar biri-biriňiz üçin ýakymly, peýdaly, ruhy göteriji bolmalydyr. Duýguly gatnaşyklarda biri-biriň mertebesini peseltmek, üstünden gülmek, biri-biriňde ýüze çykýan kemçilikleri dostuňa ýa-da joraňa aýtmak, düşünişmezlik bolanda paýyş sözlemek ýa-da el galdyrmak (esasan oglanlara degişli) mähirli gatnaşyklary dargadyp biljek hereketlerdir.

Dowamy

 • 1089 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

24 soygi we halamakAdamlar köplenç "Men seni halaýaryn", "Men ol gyzy söýýärin" diýenlerinde, bu sözleriň aýry-aýry manylary aňladýandygyna üns hem bermeýärler.

Halamak – bu başga adamynyň daşky gözelligine ýa-da adamkärçiligine, içki dünýäsine maýyl bolmak, gyzyklanmakdyr. Bu gyzyklanmanyň täsirinde ýaşamakdyr. Sebäbi ýigidi gyzyň gözelligi, inçe syraty, onuň akyly, mähremliligi özüne maýyl eden bolsa, gyzy oglanyň başarjaňlygy, durmuşa bolan garaýşy, edermenligi, owadan gözleri, saçlary özüne çekip biler. Halaýanlar wagtyň her pursatynda biri-biri bilen duşuşmaga, biri-biriniň ýanynda bolmaga, halaýan adamsyny eşitmäge, onuň hereketlerine şatlyk bilen syn etmäge çalyşýarlar.

Dowamy

 • 808 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.30 (10 Ses)

ozune baha berisBiz lukmanlar topary bolup Instagramda we IMO messenjerinde "Jora" hasabyny ýöredýäris. @Joralar ýaş gelin-gyzlaryň sagdyn durmuşy bilen gyzyklanýar we olara joralyk goldawyny bermäge çalyşýar.

Biz ýakynda IMO-da we Instagramda gelin-gyzlaryň özlerine baha berişleri hakynda soragnama geçirdik. Soragnama 17-25 ýaş aralygyndaky abunaçy gelin-gyzlarymyz gatnaşdylar. Netijede, Türkmenistanyň gyzlarynyň we aýallarynyň 102-sinden 41 sanysy "Men özüme berýän bahamdan hoşal däl" diýip jogap berdiler.

Dowamy

 • 1066 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

23 gabanmakHalaýan gyzyňy ýa-da ýigdiňi gabanmak – gatnaşyklary gowşadýan güýç bolup durýandyr. Gabanmak düşünjesi halaýan adamyňyzyň wagtyň her çäginde nirde we näme bilen meşgul bolýandygyny, haýsy adamlar bilen gepleşýändigini gözegçilik etmek synanşygyny aňladýandyr. Dogry, halaýan adamyňyz bilen bile duşuşýan wagt aralygy üçin sen jogapkärsiň. Ol wagt aralygy sen halaýan adamyňa sarp edýärsiň, onuň bilen duşuşýarsyň, gerek bolanda oňa kömek berýärsiň, siz söhbetdeş bolýarsyňyz. Ol sagatlar ikiňiz üçin hem gerekli we gyzykly. Ýöne duşuşyklardan başga mahal siziň her biriňiziň öz işleriňiziň, maksatlaryňyz, aladalaryňyzyň bardygyny, ýaşaýyşda başga-da dürli adamlar bilen söhbetdeş bolmalydygyny bilmelidir.

Dowamy

 • 932 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (8 Ses)

22 opusmek yokanclyklarÖpüşmek biri-birini halaýan, hormat goýýan adamlaryň özara düýgularyny bildirmäge kömek edýän hereketi bolsa-da, birnäçe ýagdaýlarda saglyk üçin howply bolup biler. Köplenç öpüşme arkaly dümew we uçuk (gerpes) wirusy bilen ýokuşyp bilinýändir. Eger dümewden sagalyp bolýan bolsa, uçugyň wirusy adamyň bedeninde ömürlik galyp, beden gowşanda bildirip biler. Uçuk diňe bir agzyň töwereklerine örmän, eýsem jyns agzalaryny hem şikeslendirip bilýändir.

Dowamy

 • 733 gezek okalan

ÖPÜŞMEK GOWYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.91 (11 Ses)

21 opusmekÖz halaýan oglanyň/gyzyň bilen ýakyn tanşyp, sözleşip, onuň gylyk-häsiýeti, gyzyklanmalary, dünýägaraýşy bilen tanşyp, seniň oňa bolan duýgularyň has hem artmagy mümkindir. Sende barha güýjäp barýan duýgular günleriň bir güni sende ony öpme islegini döredip biler. Öz halaýan adamyň göwnüne degmezden nädip dogry öpüşmeli?

Elbetde, birinji gezek şeýle duýgy dörände, ýigit hem, gyz hem utanjaňlyk duýýar, bedenleri diýen etmeýän ýaly bolup görnüp bilýär. Köplenç biziň medeniýetimizde birinji "öpmek synanşygyny ýigit başlamaly" diýen düşünje bolsa-da, bu barada belli bir düzgün ýokdur. Bu soragda oglana we gyza ünsli, seresap bolmak hökmanydyr. Birinji öpüşme synanşygyny amala aşyrmak üçin ýigit we gyz adamsyz, asuda, ýakymly duýgulary oýarýan ýeri saýlap alsalar gowy bolar.

Dowamy

 • 1662 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

20 halamakÝetginjeklik döwri sende birinji söýgi duýgulary döräp biler. Günleriň bir güni sen öz klasdaşyňy (hökman klasdaş hem däl, goňşyňy, köçäňizden geçýän oglany/gyzy) halap başlandygyňy duýarsyň. Halamak – bu hökman adamynyň bir eden işleri üçin ýüze çykýan ýa-da islege göra döreýän duýgy däldir. Seniň ünsiňi çeken adamyny seniň näme üçin halandygyňy sen köplenç düşündirip hem bilmersiň. Belki-de, sen klasdaşyň adamkärçiligini, başarjaňlygyny, ýylgyrşyny ýa-da mähirli garaýşyny halansyň. Belki-de, onuň daşky gözelligi, syraty, owadan gözleri seni özüne çekendir. Ýöne seniň halaýan oglanyň (gyzyň) seniň üçin hemmelerden öňe saýlanýan, başgalardan tapawutlanýan ýaly bolup görner. Sen onuň bilen duşuşmaga, onuň ünsüni her hili bahanalar bilen özüňe çekmäge ymtylarsyň.

Dowamy

 • 819 gezek okalan